امور فرهنگی و فوق برنامه امور فرهنگی و فوق برنامه

امور فرهنگی و فوق برنامه وظیفه برنامه ­ریزی برای اجرای کلیه برنامه های فرهنگی، هنری و فوق برنامه و ترغیب دانشجویان به شرکت در این برنامه­ ها و مشارکت در کانون ها، تشکل ها و انجمن های علمی دانشجویی را برعهده دارد. به علاوه نظارت بر اردوها و سفرهای علمی- آموزشی و فرهنگی دانشجویی که به منظور تأمین اهداف تخصصی درسی و نیز آشنایی با ابنیه های تاریخی، مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی انجام می شود را برعهده دارد. ایجاد زمینه مناسب و نظارت بر برگزاری جشن ها، جشنواره ها، مراسم دانشجویی و نمایشگاه های آثار هنری و دستاوردهای دانشجویی از دیگر وظایف این حوزه می باشد. 24 انجمن علمی دانشجویی، 6 کانون دانشجویی، 18 نشریه علمی و تخصصی دانشجویی و 2 تشکل غیر علمی دانشجویی (بسیج و انجمن اسلامی) تحت نظارت این معاونت فعالیت می نمایند.