آئین نامه و فرمهای سفر دانشجویی آئین نامه و فرمهای سفر دانشجویی

 

 

 آیین نامه سفرهای دانشجویی

مراحل صدور مجوز اردوهای علمی آموزشی

 دستورالعمل اجرایی سفرهای دانشجویی

 

 فرم شماره یک تا هفت 

  درخواست اردو

 

 فرم شماره هشت

  درخواست دریافت 50 درصد هزینه اولیه سفر ( قبل از انجام سفر)

 

 فرم شماره نه

  گزارش سفر مدرس (سرپرست سفر)

 

  فرم شماره ده

  تسویه حساب مالی سفر علمی - آموزشی پردیس هنرهای زیبا (دریافت مابقی هزینه سفر)
 فرم شماره یازده  فهرست نهایی دانشجویان حاضر در سفر

 

 

دانشجویان به منظور دریافت فرم ها می توانند به کارشناس مربوطه در دانشکده ها نیز مراجعه نمایند. قبل از انجام سفر می بایست فرم های تکمیل شده 1 تا 8 و پس از انجام سفر، فرم های تکمیل شده 9 و 10 به همراه گزارش های تفصیلی و مصور به مسئول امور فرهنگی و فوق برنامه (آقای محمدرضا پری نوش) ارائه گردد.