اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه تحویل پروژه نهایی دانشکده شهرسازی

قابل توجه دانشجویان محترم درس پروژه نهایی

تاریخ تحویل پروژه نهایی برای ترم جاری (نیمسال دوم 96-95) روز سه شنبه 96/4/20 می باشد. دانشجویان محترم همزمان با ارائه پروژه باید فرم درخواست داوری طرح نهایی را از روی سایت دانشکده شهرسازی پرینت و به تائید استاد راهنما و اداره آموزش رسانده و به دفتر دانشکده تحویل نمایند.