مشاور امور بین الملل مشاور امور بین الملل

 سید یحیی اسلامی

مرتبه علمی: استادیار

سال اخذ مدرک:1389هـ.ش (2010 م)

از دانشگاه: ادینبورگ

رشته تحصیلی: معماری

Email:y.islami@ut.ac.ir

 

عناوین دانشگاهی:

عنوان

مرکز دانشگاهی

استادیار

دانشکده معماری دانشگاه تهران

مشاور امور بین الملل

پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

رزومه فارسی: