پيشنهادات و انتقادات
خواهشمند است با ارائه پيشنهادات و انتقادات ما را در هر چه بهتر اداره نمودن سايت راهنمايي فرماييد.
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.
این فیلد اجباری است.

ارتباط با ما ارتباط با ما

 

 

آدرس: تهران- دانشگاه تهران- پرديس هنرهاي زيبا - كدپستي: 1415564583

صندوق پستي: 141556458

شماره تلفن: 61112881 - 66955625

نمابر: 66461504

پست الكترونيكي: finearts@ut.ac.ir