اخبار اداره آموزش اخبار اداره آموزش

تاريخهاي مهم آموزشي تاريخهاي مهم آموزشي

 

6 شهريور لغايت 13 شهريور ⇔ ثبت نام نيمسال اول 

 

 

27 شهريور ⇔ شروع كلاسهاي درسي

 

 

 

10 مهر لغايت 13 مهر⇔ حذف و اضافه  

 

 

 

13 آذر لغايت 15 آذر ⇔ حذف اضطراري

 

 

 

28 آذر لغايت 8 دي ⇔ ارزشيابي دروس

 

 

 

18 دي لغايت 29 دي ⇔ امتحانات

 

 

درباره آموزش درباره آموزش

اهم فعالبتهاي اداره آموزش و تحصيلات تكميلي

1.       ثبت نام دانشجويان در مقاطع مختلف وامورمربوط به آن

2.       دعوت از اساتید مدعو برای تدریس گروههای مختلف (معارف ادبیات تربیت بدنی مرکز مشاوره)

3.       انجام امور مربوط به تقاضاي انتقال و مهمان دایم به ساير دانشگاهها

4.       بررسي و انجام امور مربوط به تغيير رشته دانشجويان مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان انصرافی وترک تحصیل

5.       بررسي و انجام امور مربوط به تقاضاي مرخصي تحصيلي و حذف ترم تحصیلی دانشجويان با توجه به ظوابط آموزشی

6.       ارسال مدارک و ريزنمرات دانشجويان انتقال يافته به ساير دانشگاهها

7.       بررسي ريزنمرات دانشجويان مهمان و انتقالي به دانشکده جهت تطبيق از سایر د انشگاهها

8.       بررسي و انجام امور مربوط به دانشجويان مشروطي و اخراج آموزشي

9.       انجام امور مربوط به تغيير رشته دانشجویان

10.   انجام امور مربوط به تغيير مشخصات دانشجو در سيستم آموزش

11.   بررسي و اقدام براي دانشجويان جاري که خواهان دریافت ريزنمراتشان در حين تحصيل هستند با توجه به ظوابط آموزشی

12.   انجام امور مربوط به دانشجويان خارجي و بورسيه

13.   بايگاني و ضبط کليه سوابق اقدام شده در پرونده دانشجويان جاري

14.   بررسي تقاضاي مهمان و انتقال ساير دانشگاهها به پرديس پس از اعمال نظر دانشکده ها و کميسيون و انجام امور مربوط به آن

15.   ارسال ريزنمرات دانشجويان  مهمان به ساير دانشگاهها پس از خاتمه مهمانی

16.   انجام امور مربوط به ثبت نام فرزندان اعضاي هيات علمي پذيرفته شده در آزمون بر اساس آيين نامه استفاده از تسهيلات

17.   انجام امور مربوط به دانشجويان ممتاز و دانشجوياني که به طور هم زمان در دو رشته تحصيل مي کنند

18.   بررسي و انجام امورمربوط به حذف درس يا دروس دانشجويان با اعلام نظر دانشکده، کميته منتخب و ستاد شاهد

19.   انجام امور مربوط به تقاضاي دانشکده ها جهت ايجاد شماره دروش جديد و کد استاد

20.   درخواست ريزنمرات و تأييديه تحصيلي دانشجويان در مقاطع مختلف تحصیلی

21.   انجام کليه مکاتبات مربوط به دانشجويان دوره هاي شبانه بررسی شهریه ها –کارنامه های مالی آنها با توجه به شهریه های مصوب دانشگاه

22.   همکاري با کميته انضباطي دانشجويان و انجام امور مربوط به آن

23.   همکاري با ستاد شاهد و ايثارگر و انجام  امور دانشجويان مشمول قوانين مربوط

24.   انجام کليه امور مربوط به تصميمات اتخاد شده در کميسيون، کميته منتخب دانشگاه و شوراي تحصيلات تکميلي بر اساس نوع حکم صادر شده

25.   جوابگويي وراهنمايي و مشاوره به دانشجويان با مراجعه حضوري

26.   همکاري لازم با واحدهاي مختلف دانشگاه شامل: امور دانشجويي، دفتر امور بين الملل، دفتر استعدادهاي درخشان – امور فارغ التحصیلان – مرکز انفور ماتیک –اداره کل امور آموزش

27.   انجام کليه مکاتبات مربوط به دانشجويان با دانشکده ها بر حسب مورد

28.   جوابگويي و راهنمايي و مشاوره به دانشجويان به صورت تلفني

29.   اعلام اسامی دانشجویان مشروط

30.   تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد تأییدیه پیش‌دانشگاهی در پایان هر نیمسال و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی

31.   بررسی کارنامه دانشجویان واصلاح آنها در موارد لزوم

32.   تهیه فهرست کلاسهای درس هرنیمسال جهت ارسال به مرکز ارزیابی کیفیت داشگاه

33.   ارسال مدارک دانشجویانی که از سیستم خارج می‌شوند مانند انتقالی، انصرافی و اخراجی

34.   اصلاح مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو

35.   اقدامات لازم در خصوص کارتهای المثنی (مفقودی- تعویضی)

36.   اقدامات لازم درخصوص مرخصی تحصیلی دانشجو

37.   تحویل لیستهای حضور و غیاب دانشجویان به استادان قبل و بعد از حذف و اضافه

38.   اقدامات لازم درخصوص دانشجویان انتقالی: پی‌گیری وصول پرونده از مؤسسه مبدأ و تطبیق دروس قبلی مطابق مقررات و اعلام به دانشجو

39.   صدور و پی‌گیری ارسال اخطاریه دانشجویان مشروط

40.   تهیه آمارهای آموزشی

41.   انجام کلیه امور آموزشی اعم از مکاتبات  تهیه دعوتنامه ها و پی گیری مشکلات اداری وآموزشی در زمینه های مختلف تحصیلی

42.   بررسی کارنامه دانشجویان در نیم‌سال آخر تحصیلی و اعلام کفایت دروس انتخابی به دانشجو

43.   تأیید، تكمیل و ارسال گزارش فارغ التحصیلی، درج وضعیت در سیستم

44.   ثبت اطلاعات فارغ التحصيلي شامل تاريخ فراغت از تحصيل ميزان تعهدات، بدهيها و تصحيح نهايي اطلاعات فردي و تحصيلي موجود در سيستم کامپيوتري دانشگده

45.   صدور و ارسال معرفي نامه فارغ التحصيلي به امور دانشجويي دانشگاه جهت تسويه حساب وام صدور و ارسال معرفي نامه فارغ التحصيلي به امور دانشجويي دانشگاه جهت تسويه حساب وام

46.   اعلام رتبه‌های فارغ التحصیلان مطابق مقررات

47.   اصلاح كارنامه

48.   تطبیق و تأیید مندرجات پیش نویس و دانشنامه با پرونده

49.   ارسال پیش نویس و دانشنامه تایید شده به اداره كل آموزش وتحصیلات تکمیلی دانشگاه

50.   تکمیل پرونده فارغ التحصیلی دانشجویان وارسال به دانشگاه تهران جهت صدور دانشنامه

51.   بررسی پرونده دانشجویان ترم آخر جهت دفاع

52.   تهیه لیست فارغ التحصیلان هر نیمسال بر اساس گزارش دانشكده

53.   تسویه حساب دانشجویان پس از دفاع پایان نامه ومراجعه به اداره آموزشی وابطال کارت و اعلام فارغ التحصیلی به سایر واحدهای تابعه

54.   ارسال گزارش فارغ التحصیلی دانشجویان به همراه مدارک به اداره کل دانشگاه