معاون اداری و مالی معاون اداری و مالی

 

 فریدون علیاری

 مرتبه علمی: استادیار

 سال اخذ مدرک:1378هـ.ش (1999م)

 از دانشگاه: تهران

 رشته تحصیلی: سینما

 Email:aliyari@ut.ac.ir 

 

 

 عناوین دانشگاهی

 

عنوان

مرکز دانشگاهی

استادیار

گروه هنرهای نمایشی دانشگاه تهران

مدیر کل امور مالی دانشگاه

دانشگاه تهران

 معاون اداری و مالی پردیس

پردیس هنرهای زیبا

 

 

 

رزومه فارسی: