رئيس پرديس رئيس پرديس

 

  شاهين حيدري

 مرتبه علمی: استاد

 سال اخذ مدرک:1379هـ.ش

(2000م)

 از دانشگاه: هالام

 رشته تحصیلی: معماري- انرژي

 Email:shheidari@ut.ac.ir

 

 

عناوین دانشگاهی

 

عنوان

 

مركز دانشگاهی

استاد

 

دانشكده معماري

دانشیار

 

گروه معماري دانشگاه تهران

استادیار

 

گروه معماري دانشگاه تهران

رئيس دانشكده معماري 

 

پرديس هنرهاي زيبا- دانشگاه تهران

معاون دانشجويي و امور فرهنگي 

 

پرديس هنرهاي زيبا- دانشگاه تهران

 

رزومه فارسی: