رئیس پردیس رئیس پردیس

 

  شاهین حیدری

 مرتبه علمی: استاد

 سال اخذ مدرک:1379هـ.ش

(2000م)

 از دانشگاه: هالام

 رشته تحصیلی: معماری- انرژی

 Email:shheidari@ut.ac.ir

 

 

عناوین دانشگاهی

 

عنوان

 

مرکز دانشگاهی

استاد

 

دانشکده معماری

دانشیار

 

گروه معماری دانشگاه تهران

استادیار

 

گروه معماری دانشگاه تهران

رئیس دانشکده معماری 

 

پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران

معاون دانشجویی و امور فرهنگی 

 

پردیس هنرهای زیبا- دانشگاه تهران

 

رزومه فارسی: