نقشه پرديس نقشه پرديس

پرديس هنرهاي زيبا شامل چندين ساختمان به شرح ذيل مي باشد.

 

 1.     ساختمان مركزي
 2.    ساختمان شماره يك (كانسون) – دوره هاي عالي آزاد هنر
 3.     ساختمان شماره دو (ايتاليا)
 4.     ساختمان كلاسهاي آموزشهاي آزاد (شفيعي)
 5.     ساختمان شماره پنج (دانشكده شهرسازي)

ساختمان مركزي خود از چند بخش تشكيل شده است:

 1.    بخش شمالي
 2.     بخش مركزي
 3.     بخش جنوبي

بخش شمالي شامل:

 1.     واحد رايانه شماره يك
 2.     دانشكده معماري
 3.    دانشكده شهرسازي
 4.     نگارخانه
 5.     اتاق اساتيد معماري و شهرسازي
 6.    واحد تكثير
 7.    سلف اساتيد
 8.     سلف دانشجويي
 9.     بوفه

بخش مركزي شامل:

 1.     حوزه رياست پرديس
 2.     حوزه معاونت اداري و مالي
 3.     حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس
 4.     تالار شهيد آويني
 5.     واحد سمعي و بصري
 6.    كلاسهاي يك تا 5 مركزي
 7.     دبيرخانه هيات علمي
 8.     حسابداري
 9.    واحد مشاوره
 10.     تاسيسات
 11.     اداره آموزش

بخش جنوبي  شامل :

 1.     روابط عمومي  و بخش اداري
 2.     كارگاه مجسمه سازي
 3.     آتليه 1 و 2 معماري (دكتري)
 4.     بخش تحصيلات تكميلي معماري
 5.    آتليه 3و 4 معماري
 6.     قطب علمي معماري
 7.     دانشكده طراحي صنعتي
 8.     آتليه 5 و 6 معماري
 9.     كتابخانه پرديس هنرهاي زيبا
 10.    دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي
 11.     دانشكده هنرهاي تجسمي

راهنماي طبقات واحد شماره يك (كانسون)

 1.    طبقه اول: دوره هاي عالي آزاد هنر (دانشكده تجسمي)
 2.     طبقه دو : واحد امور دانشجويي و فرهنگي
 3.    طبقه 3: واحد پژوهشي و دفتر مجله

راهنماي طبقات ساختمان شماره دو (ايتاليا)

 1.   طبقه همكف: انتظامات و بوفه
 2.    طبقه يك تا 4: كلاسهاي دروس عمومي
 3.   طبقه 5 تا 9: كلاسهاي دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي
 4.  طبقه 10: حوزه رياست دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي

راهنماي طبقات ساختمان كلاسهاي آموزشهاي آزاد (شفيعي)

 1.     طبقه همكف: انتظامات و بوفه
 2.     طبقه يك: واحد آموزش
 3.    طبقه 2 تا 5: كلاس

راهنماي طبقات ساختمان شماره پنج (دانشكده شهرسازي)

 1.    طبقه همكف: واحدهاي انتظامات- انفورماتيك- كارشناس اداري و ناظر ساختمان
 2.   طبقه يك تا 3: كلاس
 3.    طبقه 4: اتاق اساتيد شهرسازي
 4.    طبقه 5: واحد اسناد و كتابخانه- قطب علمي شهرسازي