نقشه پردیس نقشه پردیس

پردیس هنرهای زیبا شامل چندین ساختمان به شرح ذیل می باشد.

 

 1.     ساختمان مرکزی
 2.    ساختمان شماره یک (کانسون) – دوره های عالی آزاد هنر
 3.     ساختمان شماره دو (ایتالیا)
 4.     ساختمان کلاسهای آموزشهای آزاد (شفیعی)
 5.     ساختمان شماره پنج (دانشکده شهرسازی)

ساختمان مرکزی خود از چند بخش تشکیل شده است:

 1.    بخش شمالی
 2.     بخش مرکزی
 3.     بخش جنوبی

بخش شمالی شامل:

 1.     واحد رایانه شماره یک
 2.     دانشکده معماری
 3.    دانشکده شهرسازی
 4.     نگارخانه
 5.     اتاق اساتید معماری و شهرسازی
 6.    واحد تکثیر
 7.    سلف اساتید
 8.     سلف دانشجویی
 9.     بوفه

بخش مرکزی شامل:

 1.     حوزه ریاست پردیس
 2.     حوزه معاونت اداری و مالی
 3.     حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس
 4.     تالار شهید آوینی
 5.     واحد سمعی و بصری
 6.    کلاسهای یک تا 5 مرکزی
 7.     دبیرخانه هیات علمی
 8.     حسابداری
 9.    واحد مشاوره
 10.     تاسیسات
 11.     اداره آموزش

بخش جنوبی  شامل :

 1.     روابط عمومی  و بخش اداری
 2.     کارگاه مجسمه سازی
 3.     آتلیه 1 و 2 معماری (دکتری)
 4.     بخش تحصیلات تکمیلی معماری
 5.    آتلیه 3و 4 معماری
 6.     قطب علمی معماری
 7.     دانشکده طراحی صنعتی
 8.     آتلیه 5 و 6 معماری
 9.     کتابخانه پردیس هنرهای زیبا
 10.    دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
 11.     دانشکده هنرهای تجسمی

راهنمای طبقات واحد ساختمان شماره سه (کانسون)

 1.    طبقه اول: دوره های عالی آزاد هنر (دانشکده تجسمی)
 2.     طبقه دو : واحد امور دانشجویی و فرهنگی
 3.    طبقه 3: واحد پژوهشی و دفتر مجله

راهنمای طبقات ساختمان شماره دو (ایتالیا)

 1.   طبقه همکف: انتظامات و بوفه
 2.    طبقه یک تا 4: کلاسهای دروس عمومی
 3.   طبقه 5 تا 9: کلاسهای دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
 4.  طبقه 10: حوزه ریاست دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

راهنمای طبقات ساختمان کلاسهای آموزشهای آزاد (شفیعی)

 1.     طبقه همکف: انتظامات و بوفه
 2.     طبقه یک: واحد آموزش
 3.    طبقه 2 تا 5: کلاس

راهنمای طبقات ساختمان شماره پنج (دانشکده شهرسازی)

 1.    طبقه همکف: واحدهای انتظامات- انفورماتیک- کارشناس اداری و ناظر ساختمان
 2.   طبقه یک تا 3: کلاس
 3.    طبقه 4: اتاق اساتید شهرسازی
 4.    طبقه 5: واحد اسناد و کتابخانه- قطب علمی شهرسازی