راهنمای تلفن راهنمای تلفن

 

ردیف نام واحد نام خانوادگی - نام شماره تلفن داخلی شماره تلفن مستقیم دورنگار 
1 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر گلابچی - محمود 2534

66409696

66972076

66461504

66962591

2 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر عینی فر- علیرضا 2534 88997867

66461504

66962591

3 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر حجت- عیسی 2534

66409696

66972076

66461504

66962591

4 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر حیدری- شاهین 2534

66409696

66972076

66461504

66962591

5 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر حناچی- پیروز 2534 33118638

66461504

66962591

6 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر رضازاده اردبیلی - مجتبی 2534 66409696

66461504

66962591

7 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر ادیبی - علی اصغر 2534 66409696

66461504

66962591

8 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر اسلامی - سیدغلامرضا 2287

66402444

66955624

66461504

66962591

9 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکترقیابکلو- زهرا 2534

66409696

66972076

66461504

66962591

10 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر تقی زاده- کتایون 2534

66409696

66972076

66461504

66962591

11 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر محمودی- امیرسعید 2534

66409696

66972076

66461504-66962591
12 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکترمظاهریان- حامد 2534

66409696

66972076

66461504-66962591
13 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر اکرمی- غلامرضا 2534

66409696

66972076

66461504-66962591
14 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر فرضیان- محمد 2534

66409696

66972076

66461504-66962591
15 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر ایزدی- عباسعلی 2534

66409696

66972076

66461504-66962591
16 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکترمحمودی - محمد مهدی 2534

66409696

66972076

66461504-66962591
17 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر متدین- حشمت اله 2534

66409696

66972076

66461504-66962591
18 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر منصوری- سید امیر 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
19 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر نگارستان - فرزین 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
20 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر مسائلی- صدیقه 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
21 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر یوسفی - سعید 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
22 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر فرزین - احمدعلی 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
23 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر کبیرصابر- محمدباقر 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
24 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر مطلبی - قاسم 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
25 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری  دکتر اندرودی- الهام 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
26 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر حقیر- سعید 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
27 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر اسلامی- سید یحیی 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
28 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر غریب پور- افرا 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
29 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر پرچمی جلال- مجید 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
30 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری  دکتر فدائی نژاد- سمیه 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
31 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری  دکتر غروی الخوانساری- مریم 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
32 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر خادم زاده - محمد حسن 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
33 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر وکیلی اردبیلی - علی 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
34 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر نقاش طوس- حسین 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
35 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر ابراهیمی - حمیدرضا 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
36 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری مهندس نجفی زیاراتی- سعید 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
37 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری مهندس چمران - مهدی 2534 66409696-66972076 66461504-66962591
38 پردیس هنرهای زیبا دانشکده معماری دکتر انصاری - حمیدرضا 2755 664996680 66461504-66962591
39 پردیس هنرهای زیبا دانشکده شهرسازی بحرینی- سیدحسین 2809-2454 66418899-66414841 66461504-66962591
40 پردیس هنرهای زیبا دانشکده شهرسازی زبردست - اسفندیار 2454 66414841 66461504-66962591
41 پردیس هنرهای زیبا دانشکده شهرسازی دکتر عزیزی - محمدمهدی 2496-2497 664612134-66414841 66461504-66962591
42 پردیس هنرهای زیبا دانشکده شهرسازی دکتر لقائی- حسنعلی 2454 66414841 66461504-66962591
43 پردیس هنرهای زیبا دانشکده شهرسازی دکتر نوریان- فرشاد 2454 66414841 66461504-66962591
44 پردیس هنرهای زیبا دانشکده شهرسازی دکتر کرمانشاهی- شهاب الدین 2454 66414841 66461504-66962591
45 پردیس هنرهای زیبا دانشکده شهرسازی دکتر هادی جابری مقدم- مرتضی 2454 66414841 66461504-66962591
46 پردیس هنرهای زیبا دانشکده شهرسازی دکتر کامروا- سیدمحمدعلی 2454 66414841 66461504-66962591
47 پردیس هنرهای زیبا دانشکده شهرسازی دکتر سعیدی رضوانی- هادی 2454 66414841 66461504-66962591
48 پردیس هنرهای زیبا دانشکده شهرسازی دکتر بصریت- مثیم 2454 66414841 66461504-66962591
49 پردیس هنرهای زیبا دانشکده شهرسازی دکتر پارسی- حمیدرضا 2454 66414841-88997869 66461504-66962591
50 پردیس هنرهای زیبا دانشکده شهرسازی دکتر امین زاده- بهناز 2454 66414841-88997876 66461504-66962591
51 پردیس هنرهای زیبا گروه نقاشی و مسجمه سازی دکتر بلخاری قهی- حسن 2884 66419571-66409571 66461504-66962591
52 پردیس هنرهای زیبا گروه نقاشی و مسجمه سازی دکتر گودرزی- مصطفی 2884-2733 66419571-66962593 66461504-66962591
53 پردیس هنرهای زیبا گروه نقاشی و مسجمه سازی دکتر ضرغام- ادهم 2884-2883 66419571-66955627 66461504-66962591
54 پردیس هنرهای زیبا گروه نقاشی و مسجمه سازی دکتر خاکسار-علی 2884 66419571 66461504-66962591
55 پردیس هنرهای زیبا گروه نقاشی و مسجمه سازی دکتر کفشچیان مقدم- اصغر 2884 66419571 66461504-66962591
56 پردیس هنرهای زیبا گروه نقاشی و مسجمه سازی دکتر اسلام مسلک- ریما 2884 66419571 66461504-66962591
57 پردیس هنرهای زیبا گروه نقاشی و مسجمه سازی دکتر صدری- مینا 2884 66419571 66461504-66962591
58 پردیس هنرهای زیبا گروه نقاشی و مسجمه سازی دکتر حریریان- نرگس 2884 66419571 66461504-66962591
59 پردیس هنرهای زیبا گروه نقاشی و مسجمه سازی شیخ الحکمائی- طاهر 2884 66419571 66461504-66962591
60 پردیس هنرهای زیبا گروه ارتباط تصویری و عکاسی دکتر آژند- یعقوب 2451-3485 66955630 66461504-66962591
61 پردیس هنرهای زیبا گروه ارتباط تصویری و عکاسی دکتر فدوی- سیدمحمد 2451-3210 66955630-66490141 66461504-66962591
62 پردیس هنرهای زیبا گروه ارتباط تصویری و عکاسی دکترجباری کلخوران- صداقت 2451 66955630 66461504-66962591
63 پردیس هنرهای زیبا گروه ارتباط تصویری و عکاسی دکترستاری- محمد 2451 66955630 66461504-66962591
64 پردیس هنرهای زیبا گروه ارتباط تصویری و عکاسی دکتر بمانی- مرتضی 2451 66955630 66461504-66962591
65 پردیس هنرهای زیبا گروه ارتباط تصویری و عکاسی بنی اسدی- محمدعلی 2451 66955630 66461504-66962591
66 پردیس هنرهای زیبا گروه ارتباط تصویری و عکاسی زنیال زاده- یوسف 2451-2452 66955630 66461504-66962591
67 پردیس هنرهای زیبا گروه ارتباط تصویری و عکاسی نجم آبادی - مهرداد 2451-2452 66955630 66461504-66962591
68 پردیس هنرهای زیبا گروه ارتباط تصویری و عکاسی مهاجر- مهران 2451-2452 66955630 66461504-66962591
69 پردیس هنرهای زیبا گروه ارتباط تصویری و عکاسی اسدالهی- مصطفی 2451 66955630 66461504-66962591
70 پردیس هنرهای زیبا گروه ارتباط تصویری و عکاسی نوروزی طلب- حمیدرضا 2451 66955630 66461504-66962591
71 پردیس هنرهای زیبا گروه ارتباط تصویری و عکاسی دوست محمدی- محمدرضا 2451 66955630 66461504-66962591
72 پردیس هنرهای زیبا گروه ارتباط تصویری و عکاسی افشارزاده- ساسان 2451-2452 66955630 66461504-66962591
73 پردیس هنرهای زیبا گروه مطالعات عالی هنر دکتر ابوالقاسمی- محمدرضا     66461504-66962591
74 پردیس هنرها دانشکده طراحی صنعتی دکتر خداده- یاسمن 2754 66415867 66461504-66962591
75 پردیس هنرها دانشکده طراحی صنعتی دکتر فرجی- علی 2754 66415867 66461504-66962591
76 پردیس هنرها دانشکده طراحی صنعتی دکتر چوپانکاره- وحید 2754 66415867 66461504-66962591
77 پردیس هنرها دانشکده طراحی صنعتی دکتر اژدری - علیرضا 2754 66415867 66461504-66962591
78 پردیس هنرها دانشکده طراحی صنعتی دکتر مقدم- نسرین 2754 66415867 66461504-66962591
79 پردیس هنرها دانشکده طراحی صنعتی خلیلی- مریم السادات 2754 66415867 66461504-66962591
80 پردیس هنرها دانشکده طراحی صنعتی فاطمی نیا- مهران 2754 66415867 66461504-66962591
81 پردیس هنرها دانشکده طراحی صنعتی مهندس امامی- جمشید 2754 66415867 66461504-66962591
82 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی دکتر عزیزی سلدوز- محمود 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
83 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی دکتر قهرمانی- محمدباقر 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
84 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی دکتر سرسنگی- مجید 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
85 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی دکتر محمودی بختیاری- بهروز 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
86 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی دکتر زاهدی- فریندخت 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
87 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی مهندس علیاری- فریدون 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
88 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی دکتر فنائیان- تاجبخش 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
89 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی دکتر صعیی پور- حمید 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
90 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی دکتر آقائی- سیدناصر 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
91 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی دکتر ثمینی- نغمه 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
92 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی دکتر سلطانی سروستانی- محمدمهدی 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
93 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی دکتر فرشته حکمت- فرشاد 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
94 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی دکتر امینی - رحمت 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
95 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی فروتن- پیام 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
96 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی دکتر الستی- احمد 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
97 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی دکتر مؤمنی- محمد 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
98 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی دکتر مسعودی- شیوا 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
99 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی صفائی- صادق 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
100 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی عظیم‌پور تبریزی- پوپک 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
101 پردیس هنرهای زیبا دانشکده هنرهای نمایشی جدیکار- هما 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
102 پردیس هنرهای زیبا گروه موسیقی فرهت- شاهین 2735 66412920 66461504-66962591
103 پردیس هنرهای زیبا گروه موسیقی دکترموحد- آذین 2735 66412920 66461504-66962591
104 پردیس هنرهای زیبا گروه موسیقی طلائی- داریوش 2735 66412920 66461504-66962591
105 پردیس هنرهای زیبا گروه موسیقی دکتر مولانا- خسرو 2735 66412920 66461504-66962591
106 پردیس هنرهای زیبا گروه موسیقی دکتر اسعدی- هومان 2735 66412920 66461504-66962591
107 پردیس هنرهای زیبا گروه موسیقی دکتر فاطمی- ساسان 2735 66412920 66461504-66962591
108 پردیس هنرهای زیبا گروه موسیقی دکتر سراج- سیدحسام الدین 2735 66412920 66461504-66962591
109 پردیس هنرهای زیبا گروه موسیقی دکتر پاکباز- مهرداد 2735 66412920 66461504-66962591
110 پردیس هنرهای زیبا گروه موسیقی دکتر هنرمند- امین 2735 66412920 66461504-66962591
111 پردیس هنرهای زیبا گروه موسیقی پیرنیاکان- داریوش 2735 66412920 66461504-66962591
112 پردیس هنرهای زیبا گروه موسیقی دکتر بهشتی- ستاره 2735 66412920 66461504-66962591
113 پردیس هنرهای زیبا گروه موسیقی پرویززاده- رضا 2735 66412920 66461504-66962591
114 پردیس هنرهای زیبا- اداره آموزش ابراهیمی- مهناز 2882 66955626 66461504-66962591
115 پردیس هنرهای زیبا- اداره آموزش اسماعیل زاده- معصومه 2982 66955626 66461504-66962591
116 پردیس هنرهای زیبا- اداره آموزش اسماعیلی- زهرا 3794 66955626 66461504-66962591
117 پردیس هنرهای زیبا- اداره آموزش تورانی- فرامرز 2982 66955626 66461504-66962591
118 پردیس هنرهای زیبا- اداره آموزش حاجی محمدی- زهره 2883 66955626 66461504-66962591
119 پردیس هنرهای زیبا- اداره آموزش حقیری- حمید 2982 66955626 66461504-66962591
120 پردیس هنرهای زیبا- اداره آموزش دیدار محبوبه 2982 66955626 66461504-66962591
121 پردیس هنرهای زیبا- اداره آموزش عبدالهی- سارا 2982 66955626 66461504-66962591
122 پردیس هنرهای زیبا- اداره آموزش فرهادی- بیتا 2289 66955626 66461504-66962591
123 پردیس هنرهای زیبا- اداره آموزش قاسمی- آزاده 2289 66955626 66461504-66962591
124 پردیس هنرهای زیبا- اداره آموزش کریمی پناهان- سارا 2883 66955626 66461504-66962591
125 پردیس هنرهای زیبا- اداره آموزش محقق- معصومه 3794 66955626 66461504-66962591
126 پردیس هنرهای زیبا- اداره آموزش مرادی- نرگس 2289 66955626 66461504-66962591
127 پردیس هنرهای زیبا- اداره آموزش ملک پور- مریم 3478 66955627 66461504-66962591
128 پردیس هنرهای زیبا- امورمالی+ کارپرداز ابوالقاسمی- قاسم 2737-3247 66962592-66418811 66461504-66962591
129 پردیس هنرهای زیبا- امورمالی+ کارپرداز افشارلاهوری- وحید 2737-3247 66962592-66418811 66461504-66962591
130 پردیس هنرهای زیبا- امورمالی+ کارپرداز تورانی- ولی اله 2737-3247 66962592-66418811 66461504-66962591
131 پردیس هنرهای زیبا- امورمالی+ کارپرداز حاجی نوروزی- امیر 2737-3247 66962592-66418811 66461504-66962591
132 پردیس هنرهای زیبا- امورمالی+ کارپرداز خسروی- شهروز 2737-3247 66962592-66418811 66461504-66962591
133 پردیس هنرهای زیبا- امورمالی+جمع داراموال رفاقتی- رضا 2753 66955622 66461504-66962591
134 پردیس هنرهای زیبا- امورمالی+جمع داراموال ذکایی- لیلا 2737-3247 66962592-66418811 66461504-66962591
135 پردیس هنرهای زیبا- امورمالی+جمع داراموال کشور- نرگس 2737-3247 66962592-66418811 66461504-66962591
136 پردیس هنرهای زیبا- امورمالی+جمع داراموال حمیداله غضنفری 2737-3247 66962592-66418811 66461504-66962591
137 پردیس هنرهای زیبا- انفورماتیک ارشادی- عیلرضا 3484-245 66955629 66461504-66962591
138 پردیس هنرهای زیبا- انفورماتیک امیراصلانی- الهام 3484-2459 66955629 66461504-66962591
139 پردیس هنرهای زیبا- انفورماتیک انصاری- امیرفربد 3484-2459 66955629 66461504-66962591
140 پردیس هنرهای زیبا- انفورماتیک انصاریان- سمیه   88997893 66461504-66962591
141 پردیس هنرهای زیبا- انفورماتیک خوشرو- سیدمهدی 3484-2459   66461504-66962591
142 پردیس هنرهای زیبا- انفورماتیک بلدی- رحیم 2459-3484 66955629 66461504-66962591
143 پردیس هنرهای زیبا- روابط عمومی ارض پیما- ایوب 2963   66461504-66962591
144 پردیس هنرهای زیبا-حوزه ریایست ارض پیما- صغری 2496-2497 66462134-66418788 66461504-66962591
145 پردیس هنرهای زیبا-رئیس دفتر پردیس رضوانی- علی 2496-2497 66462134-66418788 66461504-66962591
146 پردیس هنرهای زیبا- کتابخانه استادپور- محمدرضا 2755-3246 66499680 66461504-66962591
147 پردیس هنرهای زیبا- کتابخانه بهرودی- ابوالقاسم 2755-3246 66499680 66461504-66962591
148 پردیس هنرهای زیبا- کتابخانه پدرود- مریم 2755-3246 66499680 66461504-66962591
149 پردیس هنرهای زیبا- کتابخانه حسین آبادی فراهانی- مریم 2755-3246 66499680 66461504-66962591
150 پردیس هنرهای زیبا- کتابخانه حیدری نژاد- طاهره 2755-3246 66499680 66461504-66962591
151 پردیس هنرهای زیبا- کتابخانه روحانین- علی اکبر 2755-3246 66499680 66461504-66962591
152 پردیس هنرهای زیبا- کتابخانه سمیع- صابر 2755-3246 66499680 66461504-66962591
153 پردیس هنرهای زیبا- کتابخانه شاکری ساری- طیبه 2755-3246 66499680 66461504-66962591
154 پردیس هنرهای زیبا- کتابخانه صحرایی- منیژه 2755-3246 66499680 66461504-66962591
155 پردیس هنرهای زیبا- کتابخانه علیزاده- شهین 2755-3246 66499680 66461504-66962591
156 پردیس هنرهای زیبا- کتابخانه نیکروان گلسفید- مژگان 2755-3246 66499680 66461504-66962591
157 پردیس هنرهای زیبا- کتابخانه یوسف خانی- الهام 2755-3246 66499680 66461504-66962591
158 پردیس هنرهای زیبا- امور دانشجویی و فرهنگی اسداله پور- کوروش 3210 66414967 66461504-66962591
159 پردیس هنرهای زیبا- امور دانشجویی و فرهنگی پری نوش- محمدرضا - 66414967 66461504-66962591
160 پردیس هنرهای زیبا- امور دانشجویی و فرهنگی حسینی- سیدجواد - 66414967 66461504-66962591
161 پردیس هنرهای زیبا- امور دانشجویی و فرهنگی فرهمند- زهرا 2713 66490141 66461504-66962591
162 پردیس هنرهای زیبا- امور دانشجویی و فرهنگی ملکی- کتایون 2713 66490141 66461504-66962591
163 پردیس هنرهای زیبا- امور دانشجویی و فرهنگی نظاری جوشقانی- تهمینه 3488 66490141 66461504-66962591
164 پردیس هنرهای زیبا- امور دانشجویی و فرهنگی وهابی- کبری 2713 66490141 66461504-66962591
165 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده هنرهای نمایشی وموسیقی کیانی -طاهره   88955561-88956806 66461504-66962591
166 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده هنرهای نمایشی وموسیقی سیدعلی روته- سیدمحمدرضا   88955559-88956806 66461504-66962591
167 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده هنرهای نمایشی وموسیقی علی پرست- حسین   88974366-7-88956806 66461504-66962591
168 پردیس هنرهای زیبا- دبیرخانه هئیت علمی اسماعیل نیا- رضا 2884 66955624 66461504-66962591
169 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده طراحی و صنعتی بابایی- رحیم 2754 66415867 66461504-66962591
170 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده طراحی و صنعتی جبلی- مونا 2754 66415867 66461504-66962591
171 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده طراحی و صنعتی سعیدی‌فر- حسن 2754 66415867 66461504-66962591
172 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده طراحی و صنعتی شیخ پور- علی 2754 66415867 66461504-66962591
173 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده طراحی و صنعتی مرادی عجمی- حمزه 2754 66415867 66461504-66962591
174 پردیس هنرهای زیبا- امور ادرای بارانی- یوسف رضا 2881-2456 66955625 66461504-66962591
175 پردیس هنرهای زیبا- امور ادرای بوربور- وحیدرضا 2881-2456 66955625 66461504-66962591
176 پردیس هنرهای زیبا- امور ادرای خاکسار- جواد 2881-2456 66955625 66461504-66962591
177 پردیس هنرهای زیبا- امور ادرای رجبلو- رزیتا 2881-2456 66955625 66461504-66962591
178 پردیس هنرهای زیبا- امور ادرای عبدی زاده- بهزاد 2881-2456 66955625 66461504-66962591
179 پردیس هنرهای زیبا- امور ادرای فخرآور- علی اکبر 2881-2456 66955625 66461504-66962591
180 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده شهرسازی بهشتی- عباس 2454-3296 66414841-66955628 66461504-66962591
181 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده شهرسازی شیرازی- رضا   88997895 66461504-66962591
182 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده شهرسازی عباسی- منیره 2454-3296 66414841-66955628 66461504-66962591
183 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده شهرسازی عبدالماکی- بهروز   66414841-66955628 66461504-66962591
184 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده شهرسازی     88997871 66461504-66962591
185 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده شهرسازی گودرزی- پروین 2454-3296 66414841-66955628 66461504-66962591
186 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده معماری تندرست- لیدا 3241 66409696 66461504-66962591
187 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده معماری جعفری- اعظم 2534 66409696 66461504-66962591
188 پردیس هنرهای زیبا- دفتر قطب معماری خلیلی- ناهید 2458 66481848-66485410 66461504-66962591
189 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده معماری دهفولی- آزاده 2534 66409696 66461504-66962591
190 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده معماری عسگری- فاطمه سادات 3477 66972076 66461504-66962591
191 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده معماری فومژی- زهرا 2731 66955623 66461504-66962591
192 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده معماری محمودی زاده- فاطمه 2731 66955623 66461504-66962591
193 پردیس هنرهای زیبا- دانشکده معماری مرتضوی- آذر 2534 66409696 66461504-66962591
194 پردیس هنرهای زیبا- معاونت پژوهشی جلالی چیمه- شوکت السادات 2809 66418899 66461504-66962591
195 پردیس هنرهای زیبا- معاونت پژوهشی مبشری نیا- مریم 2809 66418899 66461504-66962591
196 پردیس هنرهای زیبا- معاونت پژوهشی مهدوی- افتخارالسادات 2809 66418899 66461504-66962591
197 پردیس هنرهای زیبا-دفتر کلاس های آزاد هنر حسینی - لیلا 3425-3426 66415185-66498812-66401965 66461504-66962591
198 پردیس هنرهای زیبا-دفتر کلاس های آزاد هنر کیهانی- آرزو 3425-3426 66415185-66498812-66401965 66461504-66962591
199 پردیس هنرهای زیبا-دفتر کلاس های آزاد هنر لشگری- سمیه 3425-3426 66415185-66498812-66401965 66461504-66962591
200 پردیس هنرهای زیبا-دفتر کلاس های آزاد هنر ملکی- اکرم 3425-3426 66415185-66498812-66401965 66461504-66962591
201 پردیس هنرهای زیبا- تاسیسات خفاجه- حسین 2962-2450 66411350 66461504-66962591
202 پردیس هنرهای زیبا- تاسیسات صمدی- هوشنگ 2450 66411350 66461504-66962591
203 پردیس هنرهای زیبا- ارتباط تصویری و عکاسی خوبدل- حسن 2451 66955630 66461504-66962591
204 پردیس هنرهای زیبا- ارتباط تصویری و عکاسی فرامرزی- صدیقه 2451 66955630 66461504-66962591
205 پردیس هنرهای زیبا- ارتباط تصویری و عکاسی فصیحی- حسن -

66978522

66978523

66461504-66962591
206 پردیس هنرهای زیبا- ارتباط تصویری و عکاسی یادگاری- هادی 2451 66955630 66461504-66962591
207 پردیس هنرهای زیبا- دفتر ریاست دانشکده تجسمی خلفی- آیدا 2733 66962593 66461504-66962591
208 پردیس هنرهای زیبا- دفتر معاونت مالی و اداری رضوانی- جلال 3479 66962592 66461504-66962591
209 پردیس هنرهای زیبا- دفتر مجله زین العابدین تهرانی- صبا   66415282 66461504-66962591
210 پردیس هنرهای زیبا- دفتر مجله نوری جیرانبلاغی- نسرین   66415282 66461504-66962591
211 پردیس هنرهای زیبا- دفتر مجله یارچینی ستوده گیتی- نرگس   66415282 66461504-66962591
212 پردیس هنرهای زیبا- دفتر گروه هنرهای نمایشی سلیمان زاده- فاطمه 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
213 پردیس هنرهای زیبا- دفتر گروه هنرهای نمایشی میرزائی الوان- امیر 2751-3470 66418811-66419646 66461504-66962591
214 پردیس هنرهای زیبا- دفتر گروه موسیقی عبایی- احسان اله 2735 66412920-88974368 66461504-66962591
215 پردیس هنرهای زیبا- دفتر گروه موسیقی یغمائیان- فاطمه 2735 66412920-88974368 66461504-66962591
216 پردیس هنرهای زیبا- دفتر گروه مجسمه سازی قاضی- علیرضا 2505   66461504-66962591
217 پردیس هنرهای زیبا- دفتر گروه نقاشی کامکار- عبدالحسین 2884 66419571-66409571 66461504-66962591
218 پردیس هنرهای زیبا- دفتر گروه نقاشی کوشانفر- عاطفه 2884 66419571-66409571 66461504-66962591
219 پردیس هنرهای زیبا- دفتر گروه نقاشی نظرحقیقی- سمیه 2884 66419571-66409571 66461504-66962591
220 پردیس هنرهای زیبا- دفتر گروه نقاشی ولی زاده- رشید 2884 66419571-66409571 66461504-66962591
221 پردیس هنرهای زیبا- دفتر گروه سمیعی و بصری هاشمی- سیدحمید 2288   66461504-66962591
222 پردیس هنرهای زیبا- دفتر فنی عودی قدیم- علی   88997873 66461504-66962591
223 پردیس هنرهای زیبا - دفتر معاونت آموزشی کیانی- عذرا 2287 66402444 66461504-66962591
224 پردیس هنرهای زیبا - دفترپژوهش هنر ولی پور دیزانی- فرحناز     66461504-66962591
225 پردیس هنرهای زیبا - پژوهشکده فرهنگ و هنر صادقی- عباس   33118638 66461504-66962591
226 پردیس هنرهای زیبا - پژوهشکده فرهنگ و هنر عبدی رضوان- مائده   33118638 66461504-66962591
227 پردیس هنرهای زیبا - دفتر مشاوره جوان فرد-فاطمه   66415834 66461504-66962591
228 پردیس هنرهای زیبا - انتظامات پردیس   2886 66978525 66461504-66962591
229 پردیس هنرهای زیبا - انتظامات ساختمان خیابان ایتالیا     88956001 66461504-66962591
230 پردیس هنرهای زیبا انتظامات ساختمان - شفیعی (کلاس های ازاد)   3423   66461504-66962591
231 پردیس هنرهای زیبا - بسیج دانشجویی هنرها     6640295 66461504-66962591
232 پردیس هنرهای زیبا - انجمن اسلامی هنرها     66418129 66461504-66962591
233 پردیس هنرهای زیبا -نهاد نمایندگی رهبری هنری پردیس هنرها   2963 66400035 66461504-66962591
234 پردیس هنرهای زیبا -ساختمان دانشکده شهرسازی خیابان وصال     88998101 66461504-66962591
235 پردیس هنرهای زیبا -گروه سینما     88955561 66461504-66962591