لیست اعضای هیات علمی لیست اعضای هیات علمی

 

لیست اعضای هیات علمی به تفکیک دانشکده ها

دانشکده شهرسازی

 

احسان احمدی استادیار طراحی شهری ehsanahmadi@ut.ac.ir
پارسا ارباب  استادیار برنامه ریزی شهری و منطقه ای parsaarbab@ut.ac.ir

بهناز امین زاده

دانشیار

طراحی شهری

 

bgohar@ut.ac.ir

سید حسین بحرینی

استاد

طراحی شهری

hbahrain@ut.ac.ir

میثم بصیرت

استادیار

مدیریت شهری

mbasirat@ut.ac.ir

حمیدرضا پارسی

دانشیار

برنامه ریزی شهری

hparsi@ut.ac.ir

محمود توسلی

استاد

طراحی شهری

 

mtavasol@ut.ac.ir

سید محسن حبیبی

استاد

طراحی شهری

smhabibi@ut.ac.ir

نعیمه رضایی استادیار طراحی شهری

naimeh.rezaei@ut.ac.ir

 

اسفندیار زبردست

استاد

برنامه ریزی منطقه ای

zebardst@ut.ac.ir

هادی سعیدی رضوانی

استادیار

برنامه ریزی شهری

hadisaeedi@ut.ac.ir

مژگان طاهری تفتی استادیار مدیریت شهری

mojgantaheri@gmail.com

m.tafti@ut.ac.ir

منوچهر طبیبیان

استاد

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

tabibian@ut.ac.ir

محمد مهدی عزیزی

استاد

برنامه ریزی شهری

mmazizi@ut.ac.ir

فریدون قریب

استاد

طراحی شهری

mgharib2002@yahoo.com

سید محمدعلی کامروا

استادیار

برنامه ریزی شهری

kamrava@ut.ac.ir

شهاب الدین کرمانشاهی استادیار برنامه ریزی شهری shkermanshahi@ut.ac.ir
شمین گلرخ استادیار طراحی شهری sh.golrokh@ut.ac.ir

حسنعلی لقائی

دانشیار

طراحی شهری

hlaghai@ut.ac.ir

فرشاد نوریان

دانشیار

مدیریت شهری

fnoorian@ut.ac.ir

مرتضی هادی جابری مقدم

استادیار

برنامه ریزی شهری

hadi.jaberi@gmail.com

hjaberi@ut.ac.ir

 

 

دانشکده طراحی صنعتی

 

دکتر علیرضا اژدری

استادیار

طراحی صنعتی

 

alireza.ajdari@ut.ac.ir

مهندس جمشید امامی

مربی

طراحی صنعتی

jemami@ut.ac.ir

دکتر وحید چوپانکاره

استادیار

طراحی صنعتی

 

 choopankareh@ut.ac.ir

دکتر یاسمن خداداده

دانشیار

طراحی صنعتی

khodadade@ ut.ac.ir

دکتر مریم  سادات خلیلی

استادیار

طراحی صنعتی

maryamkhalili@ ut.ac.ir

دکتر مهران فاطمی نیا استادیار طراحی صنعتی

me.fateminia@ ut.ac.ir

 

دکتر علی فرجی

استادیار

طراحی صنعتی

faraji@ut.ac.ir

دکتر رزیتا فرزام  استادیار طراحی صنعتی

farzam.r@ut.ac.ir

دکتر نسرین مقدم

استادیار

طراحی صنعتی

nmoghadam@ut.ac.ir

 

 

دانشکده  معماری

 

دکترحمیدرضا ابراهیمی

مربی

معماری

 

hr.ebrahimi@ut.ac.ir

دکتر علی‌اصغرادیبی

دانشیار

منظر شهری - معماری

a.adibi@ut.ac.ir

دکتر سیدغلامرضا اسلامی

استاد

معماری

 

gheslami@ut.ac.ir

دکتر سید یحیی اسلامی

استادیار

معماری

y.islami@ut.ac.ir

دکتر غلامرضا اکرمی

استادیار

معماری

akrami @ ut.ac.ir

دکتر الهام اندرودی

استادیار

مرمت

andaroodi@ut.ac.ir

دکتر حمیدرضا انصاری

استادیار

معماری

hransari@ut.ac.ir

 
دکتر عباسعلی ایزدی دانشیار معماری - تکنولوژی aizadi@ ut.ac.ir
دکتر مجید پرچمی جلال استادیار تکنولوژی parchamijalal@ut.ac.ir
دکتر کتایون تقی زاده دانشیار تکنولوژی ktaghizad @ ut.ac.ir
مهندس مهدی چمران مربی معماری  
دکتر عیسی حجت استاد معماری isahojat@ut.ac.ir
دکتر حسین حسینی نورزاد  استادیار تکنولوژی hossei.nourzad@ut.ac.ir
دکتر سعید حقیر استادیار معماری s.haghir@ut.ac.ir
دکتر پیروز حناچی استاد مرمت - معماری hanachee@ ut.ac.ir
دکتر شاهین حیدری استاد تکنولوژی - معماری shheidari@ut.ac.ir
دکتر محمد حسن خادم زاده استادیار مرمت khademzade@ut.ac.ir
دکتر مجتبی رضازاده اردبیلی دانشیار مرمت

rezazadeh7231@gmial.com

mrezazdh@ut.ac.ir

 

دکتر پرستو عشرتی

 

استادیار معماری eshrati@ut.ac.ir
دکتر علیرضا عینی‌فر استاد معماری - مرمت aeinifar@ut.ac.ir
دکتر مریم غروی الخوانساری استادیار معماری mgharavi@ut.ac.ir
دکتر افرا غریب پور استادیار معماری afra.gharibpour@ut.ac.ir
دکتر سمیه فدایی نژاد بهرامجردی استادیار  مرمت sarafadaei@ut.ac.ir
دکتر احمد علی فرزین استادیار منظر شهری

aafarzin-673@yahoo.com

aafarzin@ut.ac.ir

دکترمحمد فرضیان استادیار معماری mfarzian@ut.ac.ir
دکتر زهرا قیابکلو دانشیار تکنولوژی ghiabaklou@ut.ac.ir
دکتر محمد باقر کبیر صابر استادیار معماری - مرمت - تکنولوژی kabirsaber@ut.ac.ir
دکتر محمود گلابچی استاد مرمت - تکنولوژی golabchi@ut.ac.ir
دکتر حشمت‌اله‌متدین استادیار معماری - منظر شهری motedayn@ut.ac.ir
دکتر سید امیرسعید محمودی دانشیار معماری  amahmood@ut.ac.ir
دکتر محمدمهدی محمودی استادیار معماری  mmahmudi@ut.ac.ir
دکتر صدیقه مسائلی استادیار معماری smasaeli@ut.ac.ir
دکتر قاسم مطلبی استادیار معماری  motalebi @ ut.ac.ir
دکترحامد مظاهریان استادیار معماری - مرمت  mazaheri@ut.ac.ir
دکتر سیدامیر منصوری استادیار منظر شهری mansouri@ut.ac.ir
مهندس سعید نجفی زیارانی مربی معماری 

Saeed.najafiz@yahoo.com

sdnajafi@ut.ac.ir

دکتر حسین نقاشی طوسی استادیار تکنولوژی - انرژی معماری Toosi@ut.ac.ir
دکتر فرزین نگارستان استادیار معماری  negarestanf@ut.ac.ir
دکتر علی وکیلی اردبیلی استادیار   avakiliardebili@ut.ac.ir
دکتر سعید یوسفی استادیار  تکنولوژی sdyousefi@ut.ac.ir
 

 

دانشکده هنرهای تجسمی

 

 

دکتر یعقوب آژند

 

استاد ارتباط تصویری و عکاسی
yazhand@ut.ac.ir
 

 

مصطفی اسدالهی 

 

مربی آموزشیار ارتباط تصویری و عکاسی
masadolahi@ut.ac.ir
MO_asadollahi@yahoo.com 
 

 

ساسان افشارزاده

 

مربی ارتباط تصویری و عکاسی
afsharz@ut.ac.ir
Sassan198@yahoo.com
 

 

دکتر فاطمه ریما اسلام مسلک

 

استادیار نقاشی و مجسمه سازی rmaslak@ut.ac.ir

 

دکتر محمدرضا ابوالقاسمی

استادیار مطالعات عالی هنر

 

Mr.abolghassemi@ut.ac.ir

Mra.ab79@yahoo.com

 

 

محمدعلی بنی اسدی

 

مربی ارتباط تصویری و عکاسی
baniasadi@ut.ac.ir
m-abaniasadi@yahoo.com 
 

دکتر حسن بلخاری قهی

دانشیار

مطالعات عالی هنر

hasan.bolkhari@ut.ac.ir

 

دکتر صداقت جباری کلخوران

 

دانشیار ارتباط تصویری و عکاسی
sjabbari@ut.ac.ir
 

 

نرگس حریریان

 

مربی نقاشی و مجسمه سازی

nharirian@ut.ac.ir 

scu_nh@yahoo.com

 

 

محمدرضا دوست محمدی

 

مربی ارتباط تصویری و عکاسی
doostmohamadi@ut.ac.ir
mdoostmohammadi@gmail.com
 

 

یوسف زینال زاده

 

مربی ارتباط تصویری و عکاسی

zeinalzad@ut.ac.ir

zeinalzadehyousef@yahoo.com 

 

 

دکتر محمد ستاری

 

دانشیار ارتباط تصویری و عکاسی
msattari82@yahoo.com
sattari@ut.ac.ir
 

 

طاهر شیخ الحکمائی

 

مربی نقاشی و مجسمه سازی

hokamaii@ut.ac.ir

 

 

دکتر مینا صدری

 

استادیار نقاشی و مجسمه سازی

mina.sadri@ut.ac.ir

 

 

دکتر ادهم ضرغام

 

استادیار نقاشی و مجسمه سازی

azargham@ut.ac.ir

 

 

دکتر سیدمحمد فدوی

 

استاد ارتباط تصویری و عکاسی
fadavi@ut.ac.ir
 

 

دکتر اصغر کفشچیان مقدم 

 

استادیار نقاشی و مجسمه سازی

kafshchi@ut.ac.ir

 

دکتر مصطفی گودرزی

استاد

مطالعات عالی هنر

goudarzi40@gmail.com

mostafagoudarzi@ut.ac.ir

 

 

مهران مهاجر

 

مربی

ارتباط تصویری و عکاسی

mimmohajer@ut.ac.ir
mimmohajer@ gmail.com

 

مهرداد نجم آبادی

 

مربی ارتباط تصویری و عکاسی
mnadjmabadi@ut.ac.ir 
m.nadjmabadi@gmail.com 
 

 

حمیدرضا نوروزی طلب

 

مربی آموزشیار ارتباط تصویری و عکاسی
hnoroozi@ut.ac.ir
h.r.norouzitalab@gmail.com 
 

دکتر مرتضی یمانی

استادیار

ارتباط تصویری و عکاسی

m-yamani@yahoo.com 

moyamani@ut.ac.ir
 

 

دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی

 

دکتر هومان اسعدی

 

استادیار موسیقی

asadih@ut.ac.ir

 

 

دکتر سیدناصر آقائی

 

استادیار هنرهای نمایشی

 

aghai@ut.ac.ir

nasseraghai@yahoo.com

 

 

دکتر احمد الستی

 

استادیار هنرهای نمایشی a.alasti@ut.ac.ir

 

دکتر رحمت امینی

 

استادیار هنرهای نمایشی rahmatamini@ut.ac.ir

 

ستاره بهشتی

 

استادیار موسیقی   sbeheshti@ut.ac.ir

 

دکتر مهرداد پاکباز

 

استادیار موسیقی pakbaz@ut.ac.ir

 

رضا پرویززاده

 

مربی موسیقی reza.parvizade@ut.ac.ir

 

داریوش پیرنیاکان

 

استادیار موسیقی

d_pirniakan@ut.ac.ir

daryoushpiniakan@yahoo.com

 

 

دکتر نغمه ثمینی

 

استادیار هنرهای نمایشی

naghmehsamini@ut.ac.ir

naghmehsamini@yahoo.com

 

هما جدیکار

 

مربی آموزشیار هنرهای نمایشی

jeddikar@ut.ac.ir

 

 

دکتر فریندخت زاهدی

 

دانشیار هنرهای نمایشی zahedi@ut.ac.ir

 

دکتر سید حسام الدین سراج

 

استادیار

 

موسیقی

seraj@ut.ac.ir

info@hesamseraj.com

 

دکتر مجید سرسنگی

 

دانشیار هنرهای نمایشی msarsangi@ut.ac.ir

دکتر محمدمهدی سلطانی سروستانی

استادیار هنرهای نمایشی

sarvestani@ut.ac.ir

mmehdisoltani@gmail.com

 

صادق صفایی

مربی هنرهای نمایشی

safaisdegh2@ut.ac.ir

safaisadegh@yahoo.com

 

دکتر حمید صنیعی پور

 

استادیار هنرهای نمایشی hsaniee@ut.ac.ir

 

 داریوش طلایی

 

استادیار موسیقی

dtalaei@ut.ac.ir

dtalai@yahoo.com

دکتر محمود عزیزی سلدوز استاد هنرهای نمایشی

azizisoldouz@ut.ac.ir

mahmudazizi2010@yahoo.com

 

پوپک عظیم پور تبریزی 

 

مربی هنرهای نمایشی   poupakazimpour@ut.ac.ir

 

فریدون علیاری

 

استادیار هنرهای نمایشی aliyari@ut.ac.ir

 

دکتر ساسان فاطمی

 

دانشیار موسیقی

sfatemi@ut.ac.ir

sasan_fatemi2001@yahoo.com

 

دکتر فرشاد فرشته حکمت

 

استادیار هنرهای نمایشی

fhekmat

ffhekmat@yahoo.com

 

شاهین فرهت 

 

استاد موسیقی

shahin.farhat@ut.ac.ir

shahinfarhat@yahoo.com

 

پیام فروتن یکتا

 

استادیار هنرهای نمایشی

payamforoutan@ut.ac.ir

pforutan@yahoo.com

 

دکتر تاجبخش فنائیان

 

دانشیار هنرهای نمایشی fanaiean@ut.ac.ir
دکتر مریم قرسو استادیار موسیقی maryam.gharasou@ut.ac.ir
دکتر محمدباقر قهرمانی دانشیار هنرهای نمایشی mbgh@ut.ac.ir
دکتر بهروز محمودی بختیاری دانشیار هنرهای نمایشی

mbakhtiari@ut.ac.ir

b_m_bakhtiari@yaoo.com

 

دکتر شیوا مسعودی

 

استادیار هنرهای نمایشی

massoudic@ut.ac.ir

massoudi.sh@gmail.com

 

دکتر آذین موحد

 

دانشیار موسیقی   movahed@ut.ac.ir
دکتر خسرو مولانا استادیار موسیقی   kmuolana@ut.ac.ir
دکتر محمد مومنی استادیار هنرهای نمایشی

mmomeny@ut.ac.ir

mmomenie@gmail.com

دکتر امین هنرمند استادیار موسیقی a.honarmand@ut.ac.ir