ليست اعضاي هيات علمي ليست اعضاي هيات علمي

 

ليست اعضاي هيات علمي به تفكيك دانشكده ها

دانشكده شهرسازي

 

احسان احمدي استاديار طراحي شهري ehsanahmadi@ut.ac.ir
پارسا ارباب  استاديار برنامه ريزي شهري و منطقه اي parsaarbab@ut.ac.ir

بهناز امين زاده

دانشيار

طراحي شهري

 

bgohar@ut.ac.ir

سيد حسين بحريني

استاد

طراحي شهري

hbahrain@ut.ac.ir

ميثم بصيرت

استاديار

مديريت شهري

mbasirat@ut.ac.ir

حميدرضا پارسي

دانشيار

برنامه ريزي شهري

hparsi@ut.ac.ir

محمود توسلي

استاد

طراحي شهري

 

mtavasol@ut.ac.ir

سيد محسن حبيبي

استاد

طراحي شهري

smhabibi@ut.ac.ir

نعيمه رضايي استاديار طراحي شهري

naimeh.rezaei@ut.ac.ir

 

اسفنديار زبردست

استاد

برنامه ريزي منطقه اي

zebardst@ut.ac.ir

هادي سعيدي رضواني

استاديار

برنامه ريزي شهري

hadisaeedi@ut.ac.ir

مژگان طاهری تفتی استادیار  

mojgantaheri@gmail.com

m.tafti@ut.ac.ir

منوچهر طبيبيان

استاد

برنامه ريزي شهري و منطقه اي

 

tabibian@ut.ac.ir

محمد مهدي عزيزي

استاد

برنامه ريزي شهري

mmazizi@ut.ac.ir

فريدون قريب

استاد

طراحي شهري

mgharib2002@yahoo.com

سيد محمدعلي كامروا

استاديار

برنامه ريزي شهري

 

kamrava@ut.ac.ir

شهاب الدين كرمانشاهي استاديار برنامه ريزي شهري shkermanshahi@ut.ac.ir

حسنعلي لقائي

دانشيار

طراحي شهري

hlaghai@ut.ac.ir

فرشاد نوريان

دانشيار

مديريت شهري

fnoorian@ut.ac.ir

مرتضي هادي جابري مقدم

استاديار

برنامه ريزي شهري

hadi.jaberi@gmail.com

hjaberi@ut.ac.ir

 

 

دانشكده طراحي صنعتي

 

دکتر علیرضا اژدری

استادیار

طراحی صنعتی

 

alireza.ajdari@ut.ac.ir

مهندس جمشید امامی

مربی

طراحی صنعتی

jemami@ut.ac.ir

دکتر وحید چوپانکاره

استادیار

طراحی صنعتی

 

 choopankareh@ut.ac.ir

دکتر یاسمن خداداده

دانشیار

طراحی صنعتی

khodadade@ ut.ac.ir

دکتر مریم  سادات خلیلی

استادیار

طراحی صنعتی

maryamkhalili@ ut.ac.ir

دکتر مهران فاطمی نیا استادیار طراحی صنعتی

me.fateminia@ ut.ac.ir

 

دکتر علی فرجی

استادیار

طراحی صنعتی

faraji@ut.ac.ir

دکتر رزيتا فرزام  استادیار طراحی صنعتی

farzam.r@ut.ac.ir

دکتر نسرین مقدم

استادیار

طراحی صنعتی

nmoghadam@ut.ac.ir

 

 

دانشكده  معماري

 

دکترحمیدرضا ابراهیمی

مربی

معماري

 

hr.ebrahimi@ut.ac.ir

دكتر علي‌اصغراديبي

دانشیار

منظر شهري - معماري

a.adibi@ut.ac.ir

دكتر سيدغلامرضا اسلامي

استاد

معماري

 

gheslami@ut.ac.ir

دکتر سید یحیی اسلامی

استادیار

معماري

y.islami@ut.ac.ir

دكتر غلامرضا اكرمي

استاديار

معماري

akrami @ ut.ac.ir

دکتر الهام اندرودی

استادیار

مرمت

andaroodi@ut.ac.ir

دكتر حمیدرضا انصاری

استادیار

معماري

hransari@ut.ac.ir

 
دكتر عباسعلي ايزدي دانشيار معماري - تكنولوژي aizadi@ ut.ac.ir
دکتر مجید پرچمی جلال استادیار تكنولوژي parchamijalal@ut.ac.ir
دكتر کتایون تقی زاده دانشیار تكنولوژي ktaghizad @ ut.ac.ir
مهندس مهدي چمران مربي معماري  
دكتر عيسي حجت استاد معماري isahojat@ut.ac.ir
دكتر حسين حسيني نورزاد  استادیار تكنولوژي hossei.nourzad@ut.ac.ir
دکتر سعید حقیر استادیار معماري s.haghir@ut.ac.ir
دكتر پيروز حناچي استاد مرمت - معماري hanachee@ ut.ac.ir
دكتر شاهين حيدري استاد تكنولوژي - معماري shheidari@ut.ac.ir
دکتر محمد حسن خادم زاده استادیار مرمت khademzade@ut.ac.ir
دكتر مجتبي رضازاده اردبيلي دانشيار مرمت

rezazadeh7231@gmial.com

mrezazdh@ut.ac.ir

 

دكتر پرستو عشرتي

 

استادیار معماري eshrati@ut.ac.ir
دكتر عليرضا عيني‌فر استاد معماري - مرمت aeinifar@ut.ac.ir
دکتر مریم غروی الخوانساری استادیار معماري mgharavi@ut.ac.ir
دکتر افرا غریب پور استادیار معماري afra.gharibpour@ut.ac.ir
دکتر سمیه فدایی نژاد بهرامجردي استادیار  مرمت sarafadaei@ut.ac.ir
دكتر احمد علی فرزین استادیار منظر شهري

aafarzin-673@yahoo.com

aafarzin@ut.ac.ir

دکترمحمد فرضيان استادیار معماري mfarzian@ut.ac.ir
دكتر زهرا قيابكلو دانشیار تكنولوژي ghiabaklou@ut.ac.ir
دکتر محمد باقر کبیر صابر استادیار معماري - مرمت - تكنولوژي kabirsaber@ut.ac.ir
دكتر محمود گلابچي استاد مرمت - تكنولوژي golabchi@ut.ac.ir
دكتر حشمت‌اله‌متدين استاديار معماري - منظر شهري motedayn@ut.ac.ir
دكتر سيد اميرسعيد محمودي دانشیار معماري  amahmood@ut.ac.ir
دكتر محمدمهدي محمودي استاديار معماري  mmahmudi@ut.ac.ir
دکتر صديقه مسائلي استادیار معماري smasaeli@ut.ac.ir
دكتر قاسم مطلبي استاديار معماري  motalebi @ ut.ac.ir
دکترحامد مظاهریان استادیار معماري - مرمت  mazaheri@ut.ac.ir
دكتر سيدامير منصوري استاديار منظر شهري mansouri@ut.ac.ir
مهندس سعيد نجفي زياراني مربي معماري 

Saeed.najafiz@yahoo.com

sdnajafi@ut.ac.ir

دكتر حسين نقاشي طوسي استاديار تكنولوژي - انرژي معماري Toosi@ut.ac.ir
دكتر فرزين نگارستان استاديار معماري  negarestanf@ut.ac.ir
دکتر علی وکیلی اردبیلی استادیار   avakiliardebili@ut.ac.ir
دكتر سعيد يوسفي استادیار  تكنولوژي sdyousefi@ut.ac.ir
 

 

دانشكده هنرهاي تجسمي

 

 

دكتر يعقوب آژند

 

استاد ارتباط تصويري و عكاسي
yazhand@ut.ac.ir
 

 

مصطفي اسدالهي 

 

مربي آموزشيار ارتباط تصويري و عكاسي
masadolahi@ut.ac.ir
MO_asadollahi@yahoo.com 
 

 

ساسان افشارزاده

 

مربي ارتباط تصويري و عكاسي
afsharz@ut.ac.ir
Sassan198@yahoo.com
 

 

دكتر فاطمه ريما اسلام مسلك

 

استاديار نقاشي و مجسمه سازي rmaslak@ut.ac.ir

 

دكتر محمدرضا ابوالقاسمي

استاديار مطالعات عالي هنر

 

Mr.abolghassemi@ut.ac.ir

Mra.ab79@yahoo.com

 

 

محمدعلي بني اسدي

 

مربي ارتباط تصويري و عكاسي
baniasadi@ut.ac.ir
m-abaniasadi@yahoo.com 
 

دكتر حسن بلخاري قهي

دانشيار

مطالعات عالي هنر

hasan.bolkhari@ut.ac.ir

 

دكتر صداقت جباري كلخوران

 

دانشيار ارتباط تصويري و عكاسي
sjabbari@ut.ac.ir
 

 

نرگس حريريان

 

مربي نقاشي و مجسمه سازي

nharirian@ut.ac.ir 

scu_nh@yahoo.com

 

 

محمدرضا دوست محمدي

 

مربي ارتباط تصويري و عكاسي
doostmohamadi@ut.ac.ir
mdoostmohammadi@gmail.com
 

 

يوسف زينال زاده

 

مربي ارتباط تصويري و عكاسي

zeinalzad@ut.ac.ir

zeinalzadehyousef@yahoo.com 

 

 

دكتر محمد ستاري

 

دانشیار ارتباط تصويري و عكاسي
msattari82@yahoo.com
sattari@ut.ac.ir
 

 

طاهر شيخ الحكمائي

 

مربي نقاشي و مجسمه سازي

hokamaii@ut.ac.ir

 

 

دكتر مينا صدري

 

استاديار نقاشي و مجسمه سازي

mina.sadri@ut.ac.ir

 

 

دكتر ادهم ضرغام

 

استاديار نقاشي و مجسمه سازي

azargham@ut.ac.ir

 

 

دكتر سيدمحمد فدوي

 

استاد ارتباط تصويري و عكاسي
fadavi@ut.ac.ir
 

 

دكتر اصغر كفشچيان مقدم 

 

استاديار نقاشي و مجسمه سازي

kafshchi@ut.ac.ir

 

دكتر مصطفي گودرزي

استاد

مطالعات عالي هنر

goudarzi40@gmail.com

mostafagoudarzi@ut.ac.ir

 

 

مهران مهاجر

 

مربي

ارتباط تصويري و عكاسي

mimmohajer@ut.ac.ir
mimmohajer@ gmail.com

 

مهرداد نجم آبادي

 

مربي ارتباط تصويري و عكاسي
mnadjmabadi@ut.ac.ir 
m.nadjmabadi@gmail.com 
 

 

حميدرضا نوروزي طلب

 

مربي آموزشيار ارتباط تصويري و عكاسي
hnoroozi@ut.ac.ir
h.r.norouzitalab@gmail.com 
 

دكتر مرتضي يماني

استاديار

ارتباط تصويري و عكاسي

m-yamani@yahoo.com 

moyamani@ut.ac.ir
 

 

دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي

 

دكتر هومان اسعدي

 

استاديار موسيفي

asadih@ut.ac.ir

 

 

دكتر سيدناصر آقائي

 

استاديار هنرهاي نمايشي

 

aghai@ut.ac.ir

nasseraghai@yahoo.com

 

 

دكتر احمد الستي

 

استاديار هنرهاي نمايشي a.alasti@ut.ac.ir

 

دكتر رحمت اميني

 

استاديار هنرهاي نمايشي rahmatamini@ut.ac.ir

 

ستاره بهشتی

 

استاديار موسيفي   sbeheshti@ut.ac.ir

 

دكتر مهرداد پاكباز

 

استاديار موسيفي pakbaz@ut.ac.ir

 

رضا پرويززاده

 

مربي موسيفي reza.parvizade@ut.ac.ir

 

داريوش پيرنياكان

 

استاديار موسيفي

d_pirniakan@ut.ac.ir

daryoushpiniakan@yahoo.com

 

 

دكتر نغمه ثميني

 

استاديار هنرهاي نمايشي

naghmehsamini@ut.ac.ir

naghmehsamini@yahoo.com

 

هما جديكار

 

مربي آموزشيار هنرهاي نمايشي

jeddikar@ut.ac.ir

 

 

دكتر فريندخت زاهدي

 

دانشيار هنرهاي نمايشي zahedi@ut.ac.ir

 

دكتر سيد حسام الدين سراج

 

استاديار

 

موسيفي

seraj@ut.ac.ir

info@hesamseraj.com

 

دكتر مجيد سرسنگي

 

دانشيار هنرهاي نمايشي msarsangi@ut.ac.ir

دكتر محمدمهدي سلطاني سروستاني

استاديار هنرهاي نمايشي

sarvestani@ut.ac.ir

mmehdisoltani@gmail.com

 

صادق صفايي

مربي هنرهاي نمايشي

safaisdegh2@ut.ac.ir

safaisadegh@yahoo.com

 

دكتر حميد صنيعي پور

 

استاديار هنرهاي نمايشي hsaniee@ut.ac.ir

 

 داريوش طلايي

 

استاديار موسيفي

dtalaei@ut.ac.ir

dtalai@yahoo.com

دكتر محمود عزيزي سلدوز استاد هنرهاي نمايشي

azizisoldouz@ut.ac.ir

mahmudazizi2010@yahoo.com

 

پوپك عظيم پور تبريزي 

 

مربي هنرهاي نمايشي   poupakazimpour@ut.ac.ir

 

فريدون علياري

 

استاديار هنرهاي نمايشي aliyari@ut.ac.ir

 

دكتر ساسان فاطمي

 

دانشيار موسيفي

sfatemi@ut.ac.ir

sasan_fatemi2001@yahoo.com

 

دكتر فرشاد فرشته حكمت

 

استاديار هنرهاي نمايشي

fhekmat

ffhekmat@yahoo.com

 

شاهين فرهت 

 

استاد موسيفي

shahin.farhat@ut.ac.ir

shahinfarhat@yahoo.com

 

پيام فروتن يكتا

 

استاديار هنرهاي نمايشي

payamforoutan@ut.ac.ir

pforutan@yahoo.com

 

دكتر تاجبخش فنائيان

 

دانشیار هنرهاي نمايشي fanaiean@ut.ac.ir
دكتر محمدباقر قهرماني دانشيار هنرهاي نمايشي mbgh@ut.ac.ir
دكتر بهروز محمودي بختياري دانشيار هنرهاي نمايشي

mbakhtiari@ut.ac.ir

b_m_bakhtiari@yaoo.com

 

دكتر شيوا مسعودي

 

استاديار هنرهاي نمايشي

massoudic@ut.ac.ir

massoudi.sh@gmail.com

 

دكتر آذين موحد

 

دانشيار موسيفي   movahed@ut.ac.ir
دكتر خسرو مولانا استاديار موسيفي   kmuolana@ut.ac.ir
دكتر محمد مومني استاديار هنرهاي نمايشي    
دكتر امين هنرمند استاديار موسيفي a.honarmand@ut.ac.ir