معاون پژوهشی معاون پژوهشی

 

سید حسین بحرینی

مرتبه علمی: استاد

سال اخذ مدرک: 1360 هـ.ش

(1981 م)

از دانشگاه: دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه واشنگتن، آمریکا

رشته تحصیلی: طراحی شهری

Email:hbahrain@ut.ac.ir

 

عناوین دانشگاهی:

عنوان

مرکز دانشگاهی

استاد

دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

دانشیار

گروه شهرسازی دانشگاه تهران

استادیار

گروه شهرسازی دانشگاه تهران

معاون پژوهشی پردیس هنرهای زیبا

 

پردیس هنرهای زیبا 

 

 

رزومه فارسی: