معاون امور دانشجویی و فرهنگی معاون امور دانشجویی و فرهنگی

 

 سید محمد فدوی

 مرتبه علمی: استاد

 سال اخذ مدرک: 1383هـ.ش (2004م)

 از دانشگاه: تهران

 رشته تحصیلی: پژوهش هنر

   Email:fadavi@ut.ac.ir 

 

عناوین دانشگاهی:

عنوان

مرکز دانشگاهی

استاد

دانشکده هنرهای تجسمی 

دانشیار

گروه تجسمی دانشگاه تهران

استادیار

گروه تجسمی  دانشگاه تهران

رئیس دانشکده هنرهای تجسمی 

پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

معاون دانشجویی و امور فرهنگی

پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران

 

 

رزومه فارسی: