معاون امور دانشجویی و فرهنگی معاون امور دانشجویی و فرهنگی

 

 سید محمد فدوی

 مرتبه علمی: استاد

 سال اخذ مدرک: 1383هـ.ش (2004م)

 از دانشگاه: تهران

 رشته تحصیلی: پژوهش هنر

   Email:fadavi@ut.ac.ir 

رزومه فارسی: