امور دانشجويي و فرهنگي

 

دفتر مشاوره و ارتقاء تحصيلي فعاليتهاي ورزشي در پرديس جشن فارغ التحصيلي دانشجويان پرديس هنرهاي زيبا مهرماه 1393 01- توليدات دانشجويي كانون انيميشن طبيعت بيجان از توليدات دانشجويي كانون انيميشن انجمن گرافيك

اخبار و رويدادهاي امور دانشجويي و فرهنگي اخبار و رويدادهاي امور دانشجويي و فرهنگي

هفته طراحي جواهر تهران

سوم تا هفتم بهمن ماه- نگارخانه پرديس هنرهاي زيبا