اداره خدمات دانشجویی، فرهنگی و فوق برنامه

 

فعالیتهای ورزشی در پردیس جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پردیس هنرهای زیبا مهرماه 1393 طبیعت بیجان از تولیدات دانشجویی کانون انیمیشن

اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

معاون جدید دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا معرفی شد

همزمان با جلسه روز دوشنبه دوم بهمن ماه 96 هیأت رئیسه پردیس هنرهای زیبا، مراسم تودیع و معار فه معاون...