اداره خدمات دانشجویی، فرهنگی و فوق برنامه

 

فعالیتهای ورزشی در پردیس جشن فارغ التحصیلی دانشجویان پردیس هنرهای زیبا مهرماه 1393

اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

مراسم آیین ورودی نودانشجویان پردیس هنرهای زیبا

مراسم آیین ورودی نودانشجویان پردیس هنرهای زیبا با همکاری معاونت اداری و مالی پردیس، کانون های فرهنگی...

مراسم نشست خانه و دانشگاه

مراسم نشست خانه و دانشگاه با همکاری معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس، معاونت اداری و مالی...