حوزه رياست حوزه رياست

 

رئيس پرديس دكتر شاهين حيدري shheidari@ut.ac.ir
مشاور رئیس پردیس در امور بین الملل دکتر سید یحیی اسلامی y.islami@ut.ac.ir
رئیس دفتر ریاست علي رضواني  
رئیس روابط عمومی علي رضواني  
مسئول امور دفتری صغري ارض پيما  
انتظامات آقاي مالمير