حوزه معاونت اداری و مالی حوزه معاونت اداری و مالی

 

معاون اداری و مالی

مهندس فریدون علیاری aliyari@ut.ac.ir
رئیس امور اداری و پشتیبانی جواد خاکسار 66955625
مسئول امور دفتری حسین علی پرست