حوزه معاونت اداری و مالی حوزه معاونت اداری و مالی

 

معاون اداری و مالی

مهندس فریدون علیاری aliyari@ut.ac.ir
رئیس امور اداری و پشتیبانی وحید رضا بوربور 66955625
مسئول امور دفتری جلال رضوانی 66962592
3479
رئیس حسابداری ربابه ناصری 66418811
2737
3247