جلسه آشنایی و معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده شهرسازی نشست هم اندیشی بوستان ولایت سخنراني پروفسور servero سخنراني علمي وزير مسكن و شهرسازي نشست هفتم از سلسله نشستهاي علمي تخصصي شهرهاي جديد نشست هفتم از سلسله نشستهاي علمي تخصصي شهرهاي جديد بازديد سرپرست محترم دانشگاه تهران از دانشكده شهرسازي نخستين همايش توسعه شهري پايدار