دوره های آموزشی دوره های آموزشی

« بازگشت

کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای

 

تعریف و اهداف دوره :

کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دوره ای است که طی آن دانش آموختگان این رشته بتوانند دانش لازم برای تهیه طرح های توسعه منطقه ای و ناحیه ای مورد نیاز کشور را فرا گرفته و بتوانند رابط مناسبی بین برنامه های دیگر شهرسازی بوده و نظارت و مراقبت بر توسعه پایدار منطقه ای و ناحیه ای بر اساس سیاستها و طرح های مصوب را بر عهده گیرند.

اهداف مشخص این دوره به شرح زیر است:

  • Ÿ گسترش دانش و مهارت برنامه ریزی منطقه ای به منظور تربیت نیروی انسانی آگاه و کار آمد که بتواند نقش اساسی در هدایت توسعه منطقه ای کشور داشته باشد. 
  •   تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز برای رفع نیازهای مربوط به برنامه ریزی منطقه ای در کشور
  •  تقویت زمینه های علمی و فنی و تخصصی شهرسازی در حیطه برنامه ریزی منطقه ای

 

نقش و توانائی فارغ التحصیلان :

شهر سازی در عین تخصصی بودن ، دارای خصلت و ویژگیهای میان رشته ای است و تقویت زمینه های مختلف آن از جمله برنامه ریزی منطقه ای در ارتباط و هماهنگ و تنگاتنگ با برنامه ریزی شهری ، طراحی شهری ، مدیریت شهری و برنامه ریزی مسکن می تواند زمینه های رشد و تعالی این رشته در کشور را فراهم کند. دانش آموختگان این رشته می توانند در فرایند برنامه ریزی و بهبود شرایط زیست مناطق کشور نقش موثری داشته و با مشارکت در تهیه طرحهای توسعه منطقه ای و نظارت بر اجرای این طرح ها عملاً در فرایند شهرسازی کشور نقش و وظیفه اجرایی خود را ایفا نمایند.

دانش آموختگان این رشته می توانند در نهادهای مختلف برنامه ریزی کشور از جمله ادارات و سازمانهای تابعه وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، شهرداریها ، دفاتر فنی استانداریها و همچنین دفاتر مهندسین مشاور نقش موثری در تهیه و اجراء و نظارت بر اجرای طرحهای توسعه منطقه ای کشور داشته باشند.

 

طول دوره و شکل نظام:

دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای حداقل 3 نیمسال و حد اکثر 4 نیمسال ( با احتساب یک نیمسال تحصیلی برای آن دسته از دانشجویانی که نیاز به گذراندن دروس کمبود خواهند داشت) به طول می انجامد.

 

 تعداد و نوع واحد های درسی:

تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای 32 واحد و به شرح زیر است:

   × دروس اصلی                               22 واحد

 

   × دروس اختیاری                            6 واحد

 

   × پایان نامه                                   4 واحد

               جمع                                    32 واحد

 

آن دسته از پذیرفته شدگانی که رشته کارشناسی آنها غیر از مهندسی شهرسازی و یا کارشناسی شهرسازی است ، ملزم به گذراندن حداقل 10 واحد و حداکثر 14 واحد درسی به عنوان دروس کمبود ( بنگرید به فصل دوم و جداول درسی این برنامه ) خواهند شد که این دروس در یک نیمسال تحصیلی باید ارائه شوند.

 

شرایط و ضوابط ورود به دوره :

بر اساس ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

 

مواد و ضرایب امتحانی :

 

ردیف

مواد امتحانی

ضرایب امتحانی

1

زبان تخصصی

1

2

ریاضیات و آمار

1

3

مباحث عمومی و شهرسازی ایران

1

4

تاریخ شهر و شهرسازی

1

5

مبانی برنامه ریزی منطقه ای

1