دوره های آموزشی دوره های آموزشی

« بازگشت

کارشناسی ارشد مدیریت شهری

تعریف و هدف دوره:

            نگرش جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در رأس سیاستگزاری و مدیریت شهری قرار می گیرد. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم های شهری برای تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بوده و محتاج تحولات اساسی در سازمان و تشکیلات برنامه ریزی و مدیریت شهری است. ایجاد تعادل بین مراکز شهری بزرگ و کوچک، همکاری بین بخش های دولتی، عمومی و خصوصی و نیز تدوین استراتژی محلی در زمره سیاست های نیل به مدیریت شهری، قابل تامل هستند.

      شهرهای جهان از طریق تجربه و پژوهش مسیرهایی را برای رویارویی با مشکلات توسعه شهری و محیط کشف و در طی این فرآیند، بینشی نیز نسبت به نحوه دستیابی به توسعه پایدار کسب کرده اند. بدین ترتیب رشته مدیریت شهری به دنبال تربیت متخصصانی است که بتوانند روش های حل معضلات امروزی شهرها را ارائه کند.

      دوره کارشناسی ارشد مدیریت شهری محورهای زیر را در دروس و کارگاههایی که شرح آنان در برنامه حاضر ارائه شده اند، به منظور دستیابی به فضایی که بتوان به پرسش‌ها و چالش‌های فوق پاسخ داد، دنبال خواهد کرد:

 • چگونگی بهبود محیط شهری با رویکرد مدیریت شهری
 • روش‌های برتر تصمیم گیری محیط شهری
 • روش‌های اجرای استراتژی محیطی و مدیریت شهری
 • افزایش توان مدیریتی برای برنامه ریزی و مدیریت شهر
 • روش‌های موثر برای بکارگیری منابع موجود در جهت مدیریت شهری پایدار

 

ضرورت و اهمیت ایجاد رشته:

            تجارب دهه‌های اخیر شهرسازی حاکی از آن است که شهر سنتی در محدوده فضایی و عملکردی گذشته از یک طرف قادر به تأمین نیازهای کنونی سکونتگاهها و ساکنین آن نبوده و از طرف دیگر، توان بهره‌برداری از امکانات نوین را نیز ندارد. سگونتگاههای کنونی نیز در فضایی به مراتب گسترده تر و با عملکردها و نیازهای به مراتب پیچیده تر از گذشته عمل می کنند. در چنین شرایطی هدف شهرسازی نمی‌تواند صرفاً ساماندهی کالبدی – فضایی یا اجتماعی – اقتصادی تعیین شود، بلکه لازم است پا را فراتر گذاشته و هدف بنیادی مدیریت شهری را در دستور کار شهرسازی جدید قرار داد. بنابراین مدیریت شهری به عنوان دوره کارشناسی ارشد و گروه دانشگاهی چه از نظر مقوله و چه از نظر ارزشی و عملکردی کاملاً با اهداف و دیدگاههای جدید منطبق می باشد.

طول دوره:

        دوره کارشناسی ارشد مدیریت شهری حداقل 3 نیمسال و حداکثر 4 نیمسال (با احتساب یک نیمسال تحصیلی برای آن دسته از دانشجویانی که نیاز به گذراندن دروس کمبود خواهند داشت) به طول می انجامد.

 

تعداد و نوع واحد:

 • دروس اصلی                                                                                 22 واحد
 • دروس اختیاری                                                                              6 واحد
 • پایان نامه                                                                                     4 واحد

        جمع                                                                                       32 واحد 

 

آن دسته از پذیرفته شدگانی که رشته کارشناسی آنها غیر از مهندسی شهرسازی و یا کارشناسی شهرسازی است، ملزم به گذراندن حداقل 10 واحد و حداکثر 14 واحد درسی به عنوان دروس کمبود (بنگرید به فصل دوم و جداول درسی این برنامه) خواهند شد که این دروس در یک نیمسال تحصیلی باید ارائه شوند.

 

نقش و تواناییهای فارغ التحصیلان:

انتظار می رور دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد «مدیریت شهری» بتوانند به مهارت های زیر دست یابند:

 • درباره اصول، معیارها و روش های توسعه پایدار که هدایت گر شهرسازی باشد آگاهی لازم و کافی کسب نموده و خود را در حرکت و جریان ایده های توسعه پایدار قرار دهند.
 • پیوندی بین شهرسازی و مدیریت شهری از یک طرف و موضوع توسعه پایدار از طرف دیگر برقرار کرده و روش های موثرتر از قبل برای حل معضلات امروزی شهرهای ایران ارائه کنند.
 • نتایج و تبعات سیستم های شهری را برای تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی ارزیابی کرده و تحولات اساسی مورد نیاز در سازمان و تشکیلات برنامه ریزی شهری را شناسایی و عملیاتی نمایند.

شرایط پذیرش دانشجو:

شرایط پذیرش دانشجو بر اساس ضوابط و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.

 

مواد و ضرایب امتحانی

ردیف

مواد امتحانی

ضرایب امتحانی

1

زبان تخصصی

1

2

ریاضیات و آمار

1

3

مباحث عمومی شهرسازی ایران

1

4

تاریخ شهر و شهرسازی

1

5

مبانی مدیریت

1