عنوان دوره های آموزشی عنوان دوره های آموزشی

« بازگشت

طراحی

تعداد سطوح :5 سطح

1. تاریخچه طراحی آشنایی با اشکال واحجام

2. آشنایی با ابزار طبیعت بیجان وفیگور- شناخت تنالیته های مختلف بوسیله مداد.ذغال.آب مرکب وگواش

3. محور اصلی تعلیم فیگور شناخت هنری آناتومی حجم پردازی

4. طبیعت بیجان فیگور- طبیعت ترکیب بندی

5. پرداختن به فضاهای ذهنی وآشنایی با طراحی معاصر