عنوان دوره های آموزشی عنوان دوره های آموزشی

« بازگشت

نقاشی ایرانی (مینیاتور وتذهیب )

تعداد سطوح:4 سطح

1. آشنایی با طراحی در نقاشی ایرانی واموزشی قلمگیری و پرداز

2. اجراحی قلمگیری وپرداز روی زمینه کاغذ رنگی

3.اجراواموزش قلمگیری روی زمینه گواش

4.اجرای کار رنگی با فضاهای متنوع از قبیل تشعیر وتذ هیب