عنوان دوره های آموزشی عنوان دوره های آموزشی

« بازگشت

نقاشی با اکریلیک

آشنایی باتکنیک نقاشی اکریلیک

درک فضا،ایجادکنتراستهاوتضادهای مرتبط با سایه وروشن

بررسی عینی فرم (شکل)طبیعت بیجان

نورپردازی سایه روشن حجم نمائی

بررسی عینی مجسمه وفضا

بررسی فیگور انسان