معرفی بخشهای کتابخانه معرفی بخشهای کتابخانه

« بازگشت

بخش فراهم آوری، سفارشات و سازماندهی منابع کتابخانه

بخش فراهم آوری، سفارشات و سازماندهی منابع کتابخانه


این بخش دارای وظایفی است که شامل موارد زیر می باشد:

1- سفارش، تهیه و دریافت مواد و منابع اطلاعاتی با توجه به درخواست های اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و با توجه به نیاز کتابخانه، انتخاب و گزینش و اقدام برای خرید آنها

2- دریافت کتابهای تازه رسیده به کتابخانه اعم از خریداری شده؛ اهدایی؛ مبادله و ... و مهمور کردن آنها به مهر کتابخانه

3- اختصاص دادن شماره ثبت به کتابها و ثبت آنها در دفتر ثبت کتابخانه و آماده سازی آنها برای فهرست نویسی و رده بندی

4- جستجوی کتابهای تازه رسیده از پایگاه کتابخانه جهت کسب اطمینان از وضعیت تکراری نبودن آنها

5- اعمال عملیات لازم در صورت تکراری بودن کتابها

6- انجام امور فهرست نویسی و رده بندی در صورت تکراری نبودن کتابها

7- ورود اطلاعات کتابها و سایر منابع اطلاعاتی در نرم افزار کتابخانه

8- لیبل و بارکد کتابها

9- همکاری در اجرای فرآیند قفسه خوانی و وجین منابع اطلاعاتی کتابخانه

10- برگزاری نمایشگاه کتاب

11- آموزش کارورزان و امور مربوط به کار دانشجویی در کتابخانه

12- سفارش تجهیزات کتابخانه ای از قبیل سیستم ضد سرقت، بارکد، لیبل و غیره

13- ارسال منابع نیازمند صحافی و دریافت آن­ها