اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اداره آموزش-ارتباط با ما

اداره آموزش-ارتباط با ما


 

ارتباط با ما 

آدرس : تهران- دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا- اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

تلفن: جهت ارتباط تلفنی با کارشناس مربوطه به بخش کارکنان مراجعه شود

ایمیل اداره آموزش: edu.finearts.ut.ac.ir