اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

ارتباط با ما

ارتباط با ما


 

 

آدرس: تهران- دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا - کدپستی: 1415564583

صندوق پستی: 141556458

شماره تلفن: تلفن واحدها به صورت مجزا

پست الکترونیکی: finearts@ut.ac.ir