اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

ارتباط با ما کتابخانه

ارتباط با ما کتابخانه


 

نشانی:   تهران - خیابان انقلاب - پردیس مرکزی دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا- کتابخانه و مرکز اسناد

تلفن: 61112755

        61113246

نمابر: 66499680

           پست الکترونیکیartlib@ut.ac.ir