اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اساتید هیات علمی دانشکده شهرسازی

اساتید هیات علمی دانشکده شهرسازی


 

 

 احسان احمدی

طراحی شهری

 استادیار

 ehsanahmadi@ut.ac.ir

 پارسا ارباب

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 استادیار

 parsaarbab@ut.ac.ir

 ایرج اعتصام

 شهرسازی و معماری

 

 بهناز امین زاده

طراحی شهری

 استاد

 bgohar@ut.ac.ir

سید حسین بحرینی

 طراحی شهری

استاد

hbahrain@ut.ac.ir

میثم بصیرت

 مدیریت شهری

استادیار

 mbasirat@ut.ac.ir

حمیدرضا پارسی

 برنامه ریزی شهری

دانشیار

 hparsi@ut.ac.ir

محمود توسلی

طراحی شهری

استاد

 mtavasol@ut.ac.ir

سید محسن حبیبی

طراحی شهری

استاد

 smhabibi@ut.ac.ir

 نعیمه رضایی

طراحی شهری

استادیار

  naimeh.rezaei@ut.ac.ir

اسفندیار زبردست

 برنامه ریزی منطقه ای

استاد

 zebardst@ut.ac.ir

احمد سعیدنیا

 برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 

مژگان طاهری تفتی

 مدیریت شهری 

استادیار

 m.tafti@ut.ac.ir

منوچهر طبیبیان

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

استاد

 tabibian@ut.ac.ir

محمد مهدی عزیزی

 برنامه ریزی شهری

استاد

 mmazizi@ut.ac.ir

فریدون قریب

 طراحی شهری

 استاد

 mgharib2002@yahoo.com

سید محمدعلی کامروا

 برنامه ریزی شهری

استادیار

 kamrava@ut.ac.ir

شهاب الدین کرمانشاهی

 برنامه ریزی شهری

استادیار

 shkermanshahi@ut.ac.ir@ut.ac.ir

شمین گلرخ

 طراحی شهری

استادیار

 sh.golrokh@ut.ac.ir

حسنعلی لقائی

  طراحی شهری 

 دانشیار

 hlaghai@ut.ac.ir

فرشاد نوریان

 مدیریت شهری

دانشیار

 fnoorian@ut.ac.ir

مرتضی هادی جابری مقدم

 برنامه ریزی شهری

 استادیار

 hadi.jaberi@gmail.com , hjaberi@ut.ac.ir