اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس


نشانی: تهران- دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا 

کدپستی: 1415564583

صندوق پستی: 14155645

 پست الکترونیکی: finearts@ut.ac.ir

راهنمای تلفن به تفکیک واحد