اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس


  • نشانی: تهران- دانشگاه تهران- پردیس هنرهای زیبا

  • پست الکترونیکی: finearts [at] ut.ac.ir

  • تلفن: 66955625

  • نمابر: 66461504

  • کد پستی: 1415564583

  • صندوق پستی: 14155645