اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه اسکان تابستانی دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه تهران

اطلاعیه اسکان تابستانی دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه تهران


پایان اسکان ترم دوم سال تحصیلی 1401-1400 برا ی دانشجویان 17 تیر ماه میباشد. اطلاعات مربوط به اسکان تابستانی دانشجویان در خوابگاه های دانشگاه تهران در اینجا قابل مشاهده می باشد.