اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه بانک ملت جهت شناسایی دانشجویان مستعد و برتر در حوزه دیجیتال

اطلاعیه بانک ملت جهت شناسایی دانشجویان مستعد و برتر در حوزه دیجیتال


با توجه به نامه شماره 1330025/98 مورخ 27/08/98 اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در خصوص درخواست تعامل و همکاری جهت شناسایی دانشجویان مستعد و برتر در حوزه دیجیتال، علاقه مندان جهت کسب اطلاع بیشتر می توانند به اداره کل امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند.

در ضمن تصویر نامه بانک ملت پیوست باشد.