اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه تحویل پروژه نهایی دانشکده شهرسازی

اطلاعیه تحویل پروژه نهایی دانشکده شهرسازی


قابل توجه دانشجویان محترم درس پروژه نهایی

تاریخ تحویل پروژه نهایی برای ترم جاری (نیمسال دوم 96-95) روز سه شنبه 96/4/20 می باشد. دانشجویان محترم همزمان با ارائه پروژه باید فرم درخواست داوری طرح نهایی را از روی سایت دانشکده شهرسازی پرینت و به تائید استاد راهنما و اداره آموزش رسانده و به دفتر دانشکده تحویل نمایند.