اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه در مورد انتخاب واحد دانشجویان

اطلاعیه در مورد انتخاب واحد دانشجویان


۱- دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی موظف هستند برای انتخاب واحد رسمی و ثبت در سیستم جامع آموزش دانشگاه با رعایت سایر شرایط و مقررات و مجوزهای مربوط در موعد تعیین شده در تقویم مذکور اقدام نمایند.

۲- دانشجو در هر مرحله از تحصیل درصورت عدم انتخاب واحد رسمی در موعد مقرر، منصرف از تحصیل محسوب می‌گردد. اداره آموزش موظف است حکم لازم را بر اساس مقررات و آیین نامه آموزشی مربوط و با استفاده از سیستم جامع آموزش دانشگاه (چاپ فرم مربوط) در اسرع وقت (تا ۱۰ روز پس از زمان حذف و اضافه) صادر و به نشانی محل سکونت دایم وی ارسال نماید.