اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه های دانشکده هنرهای تجسمی در خصوص برگزاری مصاحبه تخصصی دکتری " پژوهش هنر" و " تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی" و " هنرهای تجسمی" سال 1398

اطلاعیه های دانشکده هنرهای تجسمی در خصوص برگزاری مصاحبه تخصصی دکتری " پژوهش هنر" و " تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی" و " هنرهای تجسمی" سال 1398


پیرو اطلاعیه شماره 2 مندرج در سایت دانشگاه تهران در خصوص اعلام زمان و مکان  مصاحبه تخصصی معرفی شدگان آزمون دکتری سال تحصیلی ۹9-۱۳۹8  برای رشته‌های "پژوهش هنر" ، "تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی" و "هنرهای تجسمی"، جهت مشاهده جزئیات بیشتر به اطلاعیه‌های پیوست توجه فرمایید. 

اطلاعیه شماره یک 

اطلاعیه شماره دو 

اطلاعیه شماره سه