اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اعطای بورس عالی دولت سوئیس

اعطای بورس عالی دولت سوئیس


بدینوسیله لینک مربوط به اعطای بورس عالی دولت سوئیس برای سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ ارسالی توسط دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی اصفهان، رئیس کارگروه ملی همکاری دانشگاه‌های ایران و سوئیس، جهت استحضار و بهره برداری تقدیم می‌گردد.

https://iscoweb.iut.ac.ir/fa/node/1094