اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بازدید رئیس دانشگاه از نمایشگاه طراحی صنعتی در گذار قرن

بازدید رئیس دانشگاه از نمایشگاه طراحی صنعتی در گذار قرنآقای دکتر سید محمد مقیمی، ریاست محترم دانشگاه از نمایشگاه طراحی صنعتی در گذار قرن بازدید بعمل آوردند.