اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بازدید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه از نمایشگاه طراحی صنعتی در گذار قرن

بازدید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه از نمایشگاه طراحی صنعتی در گذار قرنآقای دکتر مهدی فکور ثقیه، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه از نمایشگاه طراحی صنعتی در گذار قرن بازدید به عمل آوردند.