اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بخشنامه پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون/ویژه سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 95-94

بخشنامه پذیرش دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون/ویژه سهمیه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 95-94


 دانشگاه تهران در اجرای سیاستهای هدایت و حمایت از دانشجویان برتر وارائه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد به استناد مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1/2/1394 برای نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 در رشته هایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دانشجو دارند بصورت مازاد بر ظرفیت وبا رعایت مقررات وآیین نامه مربوطه دانشجو می پذیرد . 

آگهی پذیرش و دستور العمل

فرم شماره 3