اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برنامه تربیت بدنی و ورزش 1 نیمسال 2-96-95

برنامه تربیت بدنی و ورزش 1 نیمسال 2-96-95


برنامه تربیت بدنی برادران               دانشکده هنرها          نیمسال دوم 96-95          

ایام هفته

ساعت

مدرس وکددرس

محل تشکیل کلاس

ظرفیت کلاس

سه شنبه

10-8

42-

زمین چمن شماره2

20 نفر

سه شنبه

12-10

43-

زمین چمن شماره2

20 نفر

سه شنبه

15-13

44-

زمین چمن شماره2

20 نفر

 

 

برنامه تربیت بدنی خواهران

ایام هفته

ساعت

مدرسوکددرس

محل تشکیل کلاس

ظرفیت کلاس

شنبه

10-8

01-

سالن 4

20 نفر

شنبه

12-10

02-

سالن4

20 نفر

شنبه

15-13

03-

سالن4

20 نفر

 

 

برنامه ورزش یک برادران

ایام هفته

ساعت

مدرس وکدرس

محل تشکیل کلاس

ظرفیت کلاس

یکشنبه

10-8 (فوتبال)

03-

زمین چمن شماره2

20 نفر

یکشنبه

12-10 (فوتبال)

04-

زمین چمن شماره2

20 نفر

دوشنبه

12-10 (دومیدانی)

56-

زمین پیست دومیدانی

20 نفر

سه شنبه

17-15 (تنیس رومیز)

26-

سالن 7

20 نفر

 

 

برنامه ورزش یک خواهران

ایام هفته

ساعت

مدرس وکددرس

محل تشکیل کلاس

ظرفیت کلاس

یکشنبه

10-8 (دومیدانی)

53-

زمین پیست دومیدانی

20 نفر

دوشنبه

12-10 (تنیس رومیز)

20-

سالن 7

20 نفر

چهارشنبه

12-10 (آیروبیک)

43-

سالن 14

20 نفر

چهارشنبه

12-10 (یوگا)

64-

سالن11

20 نفر