اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برنامه دروس عمومی ترم اول 95-94

برنامه دروس عمومی ترم اول 95-94


لیست برنامه دروس عمومی ترم اول 95-94 به انضمام برنامه تربیت بدنی 1و2 به شرح ذیل می باشد. 

برنامه دروس عمومی ترم اول 95-94
نام درس رشته شماره گروه روز تشکیل کلاس ساعت تشکیل کلاس تاریخ امتحان

تفسیر موضوعی قرآن

9120068

2 واحد

 

همه گروهها 1 شنبه 8-10

شنبه مورخ 26/10/94

ساعت 12-10

// 2 // 10-12
// 3 // 14-16
// 4 // 16-18

انقلاب اسلامی ایران

9120079

2 واحد

همه گروهها 1 یکشنبه 8-10

یکشنبه مورخ 13/10/94

ساعت 12-10

// 2 // 10-12
// 3 // 14-16
// 4 // 16-18

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

9120067

2 واحد

همه گروهها 1 سه شنبه 10-12

سه شنبه مورخ 15/10/94

ساعت 1614

// 2(خواهران) // //
// 3 // 14-16
// 4(خواهران) // //

 اندیشه اسلامی1

9120053

2  واحد

معماری ورودی94 1 چهارشنبه 8-10

چهارشنبه مورخ 16/10/94

ساعت 12-10

// 2 // //
همه گروهها 3 // 10-12
شهرسازی ورودی 94 4 // 14-16
موسیقی 5 دوشنبه 8-10
نمایشی ورودی 94 6 // 16-18
// 7 // //
 

اندیشه اسلامی2

9120036

2  واحد

همه گروهها 1 دوشنبه 10-12

دوشنبه

مورخ 14/10/94

ساعت 12-10

// 2 // 14-16
// 3 // 16-18

اخلاق اسلامی

9120054

2  واحد

همه گروهها 1 چهارشنبه 8-10

چهارشنبه مورخ 23/10/94

ساعت 1614

// 2 // 10-12
// 3 // 14-16
// 4 // 16-18

زبان انگلیسی

9120058

3 واحد

طراحی صنعتی و عکاسی ورودی 94 1

دوشنبه و

چهارشنبه

8-10

شنبه

مورخ 12/10/94

ساعت 10-8

نمایشی ورودی 94 2

دوشنبه و

چهارشنبه

10-12
// 3

دوشنبه و

چهارشنبه

10-12

نقاشی و

مجسمه سازی 94

4 یکشنبه و سه شنبه 8-10
معماری ورودی 94 5 یکشنبه و سه شنبه 10-12
// 6 یکشنبه و سه شنبه 10-12

شهرسازی ورودی

94

7 یکشنبه و سه شنبه 14-16

زبان فارسی

9120085

3 واحد

معماری ورودی 94 1

یکشنبه و

سه شنبه

8-10

سه شنبه

مورخ 22/10/94

ساعت 12-10

// 4 // //
موسیقی ورودی 94 2

یکشنبه و

سه شنبه

10-12
همه گروهها 3 // //

مبانی کارآفرینی

9120100

2 واحد
همه گروهها 1 دوشنبه 14-16

دوشنبه مورخ 21/10/94

ساعت 1614

دانش خانواده و جمعیت

9120069

2 واحد
همه گروهها 1 شنبه(خواهران) 8-10

شنبه

مورخ 19/10/94

ساعت 1614

// 2 شنبه(برادران) 8-10
// 3 شنبه(خواهران) 10-12
// 4 شنبه(برادران) 10-12

 

دریافت فایل 

ورزش برادران
ایام هفته

تربیت بدنی

 (تربیت بدنی 1)

9120062
ساعت کلاس مکان تشکیل کلاس کد کلاس نام استاد ظرفیت کلاس
دوشنبه // 8-10 زمین چمن شماره دو 41   20 نفر
دوشنبه // 10-12 زمین چمن شماره دو 42   20 نفر
دوشنبه // 13-15 زمین چمن شماره دو 43   20 نفر
دوشنبه // 15-17 زمین چمن شماره دو 44   20 نفر

 

ورزش خواهران
ایام هفته

تربیت بدنی

 (تربیت بدنی 1)

9120062
ساعت کلاس مکان تشکیل کلاس کد کلاس نام استاد ظرفیت کلاس
شنبه // 8-9:30 سالن شماره 2 (16)آذر 1   20 نفر
شنبه // 9:30-11 سالن شماره 2 (16)آذر 2   20 نفر
شنبه // 11-12:30 سالن شماره 2 (16)آذر 3   20 نفر

 

تربیت بدنی ویژهتئوری خاص معلولین)
ایام هفته

تربیت بدنی ویژه

9120071
ساعت کلاس مکان تشکیل کلاس کد کلاس نام استاد ظرفیت کلاس
چهارشنبه تئوری خاص معلولین 8-10 کلاس شماره 17 98   5 نفر

 

دریافت فایل 

 

ورزش برادران
ایام هفته

ورزش 1

( تربیت بدنی2)

9120063
ساعت کلاس مکان تشکیل کلاس کد کلاس نام استاد ظرفیت کلاس
یکشنبه تنیس روی میز 10-12 سالن شماره 7 17   20 نفر
دوشنبه فوتبال 8-10 زمین چمن شماره دو 5   20 نفر
سه شنبه والیبال 8-10 سالن شماره یک تربیت بدنی 11   20 نفر

 

ورزش خواهران
ایام هفته

ورزش 1

( تربیت بدنی2)

9120063
ساعت کلاس مکان تشکیل کلاس کد کلاس نام استاد ظرفیت کلاس
چهارشنبه یوگا 8-10 سالن شماره11 36   20 نفر
شنبه دومیدانی 8-10 پیست دومیدانی 46   20 نفر
شنبه دومیدانی 10-12 پیست دومیدانی 47   20 نفر
دوشنبه تنیس روی میز 10-12 سالن شماره 7 20   20 نفر

 

تربیت بدنی ویژه ( تئوری - خاص معلولین)
ایام هفته

ورزش ویژه

9120072
ساعت کلاس مکان تشکیل کلاس کد کلاس نام استاد ظرفیت کلاس
چهارشنبه تئوری خاص معلولین 10-12 کلاس شماره 17 99   5 نفر

 

دریافت فایل