اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برنامه دروس عمومی نیمسال دوم 97-98

برنامه دروس عمومی نیمسال دوم 97-98


 

برنامه دروس عمومی مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

نام و شماره درس

رشته

شماره گروه

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

تاریخ امتحان

تفسیر موضوعی قرآن

 9120068

2 واحد

همه گروه‌ها

1

شنبه

10-8

 

شنبه

مورخ 25/3/98

ساعت 16-14

"

2

"

12-10

"

3

"

16-14

"

4

"

18-16

انقلاب اسلامی‌ و ریشه‌ها

9120011

2 واحد

همه گروه‌ها

1 (خواهران)

یکشنبه

10-8

 

دوشنبه

مورخ 27/3/98 ساعت 12-10

"

2 (برادران)

"

12-10

"

3 (خواهران)

"

16-14

"

4 (برادران)

"

18-16

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

9120067

2 واحد

"

1

سه شنبه

10-8

 

چهار‌شنبه

مورخ 29/3/98 ساعت 16-14

"

2(خواهران)

"

"

"

3

"

12-10

"

4 (خواهران)

"

"

اندیشه اسلامی 2

9120036

2 واحد

همه گروه‌ها

1

چهارشنبه

10-8

 

شنبه

مورخ 1/4/98 ساعت 12-10

"

2

"

12-10

"

3

"

16-14

"

4

"

18-16

اندیشه اسلامی1

9120053

2 واحد

 

همه گروه‌ها

1

دوشنبه

10-8

 

دوشنبه

مورخ 3/4/98

ساعت 12-10

"

2

"

12-10

"

3

"

16-14

اخلاق اسلامی

9120054

2 واحد

"

1

      چهارشنبه

10-8

 

چهارشنبه

مورخ 5/4/98 ساعت 16-14

"

2

"

12-10

"

3

"

16-14

"

4

"

18-16

 

 

زبان انگلیسی

9120058

3 واحد

همه گروه‌ها

1

یکشنبه و سه شنبه

10-8

 

 

یک شنبه

مورخ26/3/98 ساعت 10-8

"

2

یکشنبه و سه شنبه

12-10

"

3

یکشنبه و سه شنبه

16-14

زبان فارسی

9120085

3 واحد

همه گروه‌ها

1

یکشنبه و سه شنبه

10-8

 

سه شنبه

مورخ 28/3/98 ساعت 16-14

"

2

یکشنبه و سه شنبه

12-10

"

3

یکشنبه و سه شنبه

16-14

کارآفرینی

9120100

2 واحد

 

همه گروه‌ها

 

1

 

دوشنبه

 

16-14

سه شنبه

 مورخ 4/4/98 ساعت 16-14

 

دانش خانواده و جمعیت

 9120069

  2 واحد

 

همه گروه‌ها

 

1 (خواهران)

 

شنبه

 

10-8

 

 

یکشنبه

مورخ 2/4/98

ساعت 16-14

"

2 (برادران)

"

10-8

"

3 (خواهران)

"

12-10

"

4 (برادران)

"

12-10

 
 
 

برنامه درس تربیت بدنی نیمسال دوم 98-97

 کد درس نام درس جنسیت نام استاد روز و ساعت تشکیل کلاس محل تشکیل کلاس
9120062_03 تربیت بدنی زن فلاح الهام درس(ت): شنبه 13:00-15:00 سالن 4 تربیت بدنی
9120062_04 تربیت بدنی زن مرادی مهناز درس(ت): شنبه 15:00-17:00 سالن 4 تربیت بدنی
9120062_42 تربیت بدنی مرد محمود آبادی حسن درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 محل برگزاری زمین چمن شماره 2
9120062_43 تربیت بدنی مرد محمود آبادی حسن درس(ت): سه شنبه 10:00-12:00 محل برگزاری زمین چمن شماره 2
9120062_44 تربیت بدنی مرد محمود آبادی حسن درس(ت): سه شنبه 13:00-15:00 محل برگزاری زمین چمن شماره 2
9120063_03 ورزش 1 مرد اساتید گروه آموزشی درس(ع): یک شنبه 08:00-10:00 فوتبال (زمین چمن شماره 2)
9120063_04 ورزش 1 مرد اساتید گروه آموزشی درس(ع): یک شنبه 10:00-12:00 فوتبای (زمین چمن شماره 2)
9120063_20 ورزش 1 زن بلند آذین درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00 تنیس روی میز ( سالن 7)
9120063_24 ورزش 1 مرد واحدی زاده مجید درس(ع): سه شنبه 10:00-12:00 تنیس روی میز (سالن 7)
9120063_43 ورزش 1 زن اساتید گروه آموزشی درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00 ایروبیک (سالن 14)
9120063_48 ورزش 1 زن میرزایی حسین درس(ع): شنبه 10:00-12:00 شطرنج (سالن شطرنج)
9120063_55 ورزش 1 مرد اساتید گروه آموزشی درس(ع): شنبه 15:00-17:00 شطرنج (سالن شطرنج)
9120063_57 ورزش 1 مرد اساتید گروه آموزشی درس(ع): دو شنبه 10:00-12:00 دومیدانی (زمین پیست دومیدانی)
9120063_65 ورزش 1 زن ترقی منیژه درس(ع): چهار شنبه 08:00-10:00 یوگا (سالن 11)
9120072_99 ورزش ویژه مختلط مقدس تبریزی یوسف درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00 سالن تئوری