اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره بنیاد حامیان دانشکدگان هنرهای زیبا

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره بنیاد حامیان دانشکدگان هنرهای زیبااولین جلسه هیات مدیره بنیاد حامیان دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکدگان، در اولین جلسه هیات مدیره بنیاد حامیان دانشکدگان هنرهای زیبا که روز چهارشنبه مورخ 1401/06/09 برگزار گردید مهندس کرداری به عنوان مدیرعامل بنیاد، مهندس قهاری به عنوان رئیس هیات مدیره، مهندس فرنو به عنوان نایب رئیس و دکتر قهرمانی به عنوان خزانه دار انتخاب گردیدند. همچنین اعضای هیات امنا، مبلغ 61 میلیون تومان به عنوان هدیه به صندوق بنیاد حامیان کمک نمودند.