اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری جلسه شورای عمومی بنیاد حامیان دانشکدگان هنرهای زیبا

برگزاری جلسه شورای عمومی بنیاد حامیان دانشکدگان هنرهای زیباجلسه شورای عمومی بنیاد حامیان دانشکدگان هنرهای زیبا با حضور خیرین، اعضای بنیاد حامیان دانشگاه تهران و اساتید دانشکدگان هنرهای زیبا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکدگان هنرهای زیبا در ابتدای این مراسم که روز دوشنبه مورخ 24/5/1401 برگزار شد هیات رئیسه شورای عمومی (دکتر محمود کمره ای، رئیس شورا، دکنر حامد مظاهریان، دکتر غلامی و دکتر سمیه فدایی نژاد به عنوان اعضای هیات رئیسه) با نظر افراد حاضر در جلسه جهت برگزاری جلسه تعیین گردیدند.  
در ادامه دکتر مظاهریان، رئیس بنیاد حامیان دانشکدگان هنرهای زیبا گزارشی در خصوص فعالیت های بنیاد حامیان دانشکدگان هنرهای زیبا و برنامه های پیش روی بنیاد ارائه نمود.
سپس دکتر ناصر غلامی، مدیرعامل بنیاد دانشگاه تهران گزارشی در خصوص فعالیت های بنیاد  ارائه نمود.

در ادامه انتخابات هیات مدیره و بازرس بنیاد حامیان دانشکدگان برگزار گردید که به ترتیب آقایان حامد مظاهریان، داریوش پیرنیاکان، پیروز حناچی، حسن بلخاری، محمدباقر قهرمانی، اعضای اصلی هیات مدیره ، آقایان علیرضا قهاری و فرهاد فرنو به عنوان اعضای علی البدل و آقایان افشین اخلاص پور و شاهین حیدری به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب شدند.
در پایان مراسم از آقای مهندس ملازم، خیر نیک اندیش هنرهای زیبا تقدیر به عمل آمد.