اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزیدگان دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران

برگزیدگان دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهرانبرگزیدگان دومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران مربوط به پردیس هنرهای زیبا به شرح ذیل اعلام گردید:

در بخش رقابتی دستاوردهای فرهنگی، هنری، دینی، اجتماعی دانشگاه- کانون تجسمی ماهک دانشجویان پردیس هنرهای زیبا عنوان برگزیده دانشگاه تهران را کسب نمودند.

- در بخش انجمن برگزیده در حوزه آماده سازی افراد برای ورود به کسب کار و ارتباط با صنعت، انجمن علمی طراحی صنعتی پردیس هنرهای زیبا عنوان دانشجویان شایسته را کسب نمودند.

- در بخش دانشگاهیان برتر فرهنگی و اجتماعی، مجتبی آدمیان دانشجوی پردیس هنرهای زیبا به عنوان دانشجوی شایسته تقدیر و کورش اسداله پور عنوان کارکنان برتر و شایسته تقدیردانشگاه تهران معرفی شدند.