اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

بیمه حوادث دانشجویان دانشگاه تهران 1401

بیمه حوادث دانشجویان دانشگاه تهران 1401


تمامی دانشجویان دانشگاه تهران درصورت بروز هرگونه حادثه درمحیط های آموزشی وغیرآموزشی تحت پوشش بیمه حوادث گروهی می باشند ومی توانند باارائه مدارک مورد نیاز ازخدمات آن بهره مند گردند.