اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تاریخهای مهم نیمسال اول

تاریخهای مهم نیمسال اول


 

6 شهریور لغایت 13 شهریور ⇔ ثبت نام نیمسال اول 

 

 

3 مهر ⇔ شروع کلاسهای درسی

 

 

 

17 مهر لغایت 19 مهر⇔ حذف و اضافه  

 

 

 

15 دی لغایت 22 دی ⇔ ارزشیابی دروس

 

 

 

4 دی لغایت 6 دی ⇔ حذف اضطراری

 

 

 

23 دی لغایت 7 بهمن ⇔ امتحانات