اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تاریخهای مهم نیمسال اول

تاریخهای مهم نیمسال اول


 

2 شهریور لغایت 9 شهریور ⇔ ثبت نام نیمسال اول 

 

 

30 شهریور ⇔ شروع کلاسهای درسی

 

 

 

13 مهر لغایت 15 مهر⇔ حذف و اضافه  

 

 

 

23 آذر لغایت 4 دی ⇔ ارزشیابی دروس

 

 

 

7 دی لغایت 9 دی ⇔ حذف اضطراری

 

 

 

21 دی لغایت 2 بهمن ⇔ امتحانات