اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تاریخهای مهم نیمسال دوم

 

6 بهمن  تا 11 بهمن ⇔ ثبت نام نیمسال دوم 

 

 

13 بهمن ⇔ شروع کلاسهای درسی

 

 

 

27 بهمن تا 30 بهمن ⇔ حذف و اضافه  

 

 

 

7 اردیبهشت تا 9 اردیبهشت ⇔ حذف اضطراری

 

 

 

14 اردیبهشت تا 1 خرداد ⇔ ارزشیابی دروس

 

 

 

25 خرداد تا 5 تیر ⇔ امتحانات