اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تاریخهای مهم نیمسال دوم

تاریخهای مهم نیمسال دوم


 

9 بهمن  تا 14 بهمن ⇔ ثبت نام نیمسال دوم 

 

 

16 بهمن ⇔ شروع کلاسهای درسی

 

 

 

30 بهمن تا 2 اسفند ⇔ حذف و اضافه  

 

 

 

10 خرداد تا 18 خرداد ⇔ ارزشیابی دروس

 

 

 

31 اردیبهشت تا 2 خرداد ⇔ حذف اضطراری

 

 

 

26 خرداد تا 9 تیر ⇔ امتحانات