اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تاریخهای مهم نیمسال دوم

تاریخهای مهم نیمسال دوم


 

5 بهمن  تا 10 بهمن ⇔ ثبت نام نیمسال دوم 

 

 

12 بهمن ⇔ شروع کلاسهای درسی

 

 

 

26 بهمن تا 28بهمن ⇔ حذف و اضافه  

 

 

 

20 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت ⇔ ارزشیابی دروس

 

 

 

30 اردیبهشت تا 1 خرداد ⇔ حذف اضطراری

 

 

 

24 خرداد تا 4 تیر ⇔ امتحانات