اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تاریخ برگزاری آزمون ورودی دکتری دانشکده معماری

تاریخ برگزاری آزمون ورودی دکتری دانشکده معماری


بدین وسیله تاریخ برگزاری آزمون ورودی دکتری معماری سال ۱۳۹۶ دانشکده معماری مطابق با تاریخ‌های ارائه شده از سوی دانشگاه به شرح زیر اعلام می‌گردد:

دکتری معماری: آزمون کتبی (اسکیس): ۱۷ تیرما ه، مصاحبه تخصصی روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه

دکتری مرمت: آزمون کتبی (اسکیس و آزمون تخصصی): ۱۷ تیرما ه، مصاحبه تخصصی روزهای ۲۰ و ۲۱ تیرماه

دکتری منظر: آزمون کتبی (آزمون تخصصی): ۱۷ تیرما ه، مصاحبه تخصصی روزهای ۱۸ و ۱۹ تیرماه