اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

تمدید زمان ارسال اصل مقالات نخستین همایش ملی آموزش شهرسازی در ایران

با توجه به درخواست‌های متعدد متقاضیان و بنا بر نظر کمیته علمی نخستین همایش ملی آموزش شهرسازی در ایران، مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 1394/7/30 تمدید می‌گردد.

 

                                                         دبیرخانه نخستین همایش ملی آموزش شهرسازی در ایران

                                                        قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار دانشگاه تهران