اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

جدول زمان بندی وام های دانشجویی در نیمسال 97-96

جدول زمان بندی وام های دانشجویی در نیمسال 97-96


دانشجویان عزیز می توانند بر طبق جدول زمان بندی زیر جهت ثبت نام وام های مختلف در نیمسال اول 97-96 اقدام نمایند. 

جدول زمان بندی وام های دانشجویی نیمسال اول 97-96
نوع وام زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان برای دانشجویان  زمان بررسی و ثبت درخواست های وام برای پردیس ها/ دانشکده ها/ مراکز
انواع وام های تحصیلی

 

از تاریخ 96/7/1 لغایت 96/8/12
 

از تاریخ 96/7/15 لغایت 96/8/14
انواع وام های شهریه
وام ویژه دکتری و سایر وام ها  از تاریخ 96/7/1  از اول تا 16 هر ماه از تاریخ 1/7/96 از اول تا 20 هر ماه